Aktuální ceník poskytovaných služeb

Služby jsou poskytovány formou osobní návštěvy, telefonicky, e-mailem nebo přes vzdálené připojení. Všechny dále uvedené hodinové ceny služeb jsou účtovány za každou započatou půlhodinu práce. Ceny služeb jsou uvedeny bez DPH. U některých služeb je uveden i výčet doplňujících podmínek, který je blíže určuje.

Systémová podpora HELIOS iNuvio obsahuje

1. Hotline

Služba Hotline je určena k :

 • řešení dotazu či požadavku proškoleného uživatele Nabyvatele, jenž nepřesahuje 30 minut,
 • přijetí, nahlášení vad,
 • pomoci při hledání podstaty problému,
 • návrhu následného možného řešení nebo dalšího postupu souvisejícího s odstraněním problému.

Služba Hotline není určena k:

 • školení uživatelů a implementačním pracím,
 • programátorským pracím a zakázkovým úpravám programu, včetně jejich řešení,
 • účetnímu, daňovému a legislativnímu poradenství,
 • opravám dat, zásahům do dat.

Hovory nad rámec podpory hotline budou zpoplatněny a to takto:

 • bude účtována každá započatá půlhodina,
 • cena se odvíjí od aktuálního platného ceníku,
 • fakturace proběhne zpětně, automaticky po ukončení daného kalendářního měsíce.

2. Údržbu systému HELIOS iNuvio (dále jen HELIOS)

 • poskytnutí legislativních verzí se zapracovanými legislativními změnami do systému HELIOS dle zakoupeného rozsahu licencí,
 • poskytnutí verzí systému HELIOS s jeho průběžně aktualizovanými a rozšiřovanými standardními funkcemi,
 • poskytnutí verzí systému HELIOS s rozšířenou funkcionalitou obecného charakteru dle Dodavatelem schváleného plánu vývoje,
 • poskytnutí aktualizovaných verzí systému HELIOS v důsledku změn v informačních technologií,
 • poskytnutí opravných (fix) balíků odstraňujících konkrétní Vady systému,
 • distribuce opravných verzí systému HELIOS je realizována v systému nebo jiným dohodnutým způsobem.

Konzultační služby

Standardní ………………………………………………………………………………………………. 1.650,-    Kč / hod.

 • konzultace k produktu,
 • školení u zákazníka.

 Odborné ………………………………………………………………………………………………… 1.950,-    Kč / hod.

 • metodická a legislativní konzultace,
 • implementace systému,
 • analýza a studie proveditelnosti,
 • definice tiskových formulářů, přehledů a sestav,
 • definice výstupů mimo HELIOS (např. MS Office),
 • programátorské práce,
 • konzultace k zakázkovým úpravám,
 • práce s daty (převody a oprava dat),
 • reinstalace HELIOS,
 • zásah / řešení problému v instalaci Nabyvatele přes vzdálené připojení,
 • v určených prostorách nebo on-line.                                                                                  

Školení

 • cena školení je stanovena individuálně s ohledem na požadavky zákazníka,
 • probíhá v určených prostorách nebo on-line.

Instalace

 • instalace HELIOS iNuvio na vyčleněný server (LAN) ………………………………………. 2.000,-    Kč
 • instalace MS SQL Express (na 1 PC) ………………………………………………………… 3.000,-    Kč
 • instalace MS SQL ……………………………………………………………………………….. 7.000,-    Kč

* Při instalaci HELIOS iNuvio a/nebo MS SQL je nezbytně nutné, aby Nabyvatel zajistil součinnost se správcem jeho sítě tak, aby Poskytovatel měl dostatečná systémová práva pro tuto činnost. V opačném případě instalace není možná. Při instalaci v síťovém prostředí je třeba přičíst k ceně příplatek za instalaci přístupů do HELIOS iNuvio na stanicích jednotlivých uživatelů podle stráveného času (to lze ale realizovat pouze při instalaci v místě Nabyvatele, ne přes vzdálený přístup).

Paušály a cestovné

 • příprava na konzultaci ……………………………………………………………………………… 800,- Kč (zahrnuje i čas strávený na cestě tam a zpět, který nepřesáhne 1 hodinu)
 • cestovné ………………………………………………………………………………………………. 10,- Kč / km
 • čas strávený na cestě, který přesáhne 1 hodinu…………………………………………………. 400,- Kč / hod.

Příplatky a poplatky

Žádný příplatek nezvyšuje základ ceny pro stanovení kteréhokoli dalšího příplatku.

 • příplatek za práci mimo pracovní dobu ………………………………………………………………. + 25 % (uplatňuje se ve všední dny od 18:00 do 8:00 hod.)
 • příplatek za práci v sobotu a neděli …………………………………………………………………… + 50 %
 • příplatek za práci ve státem uznaný svátek ………………………………………………………….. + 100 %
 • příplatek pro zákazníky se starší verzí SW …………………………………………………………… + 25 % (vztahuje se na starší než aktuální verze systému)

* Pokud Nabyvatel nebude provádět pravidelné aktualizace HELIOS iNuvio a při přechodu na aktuální verzi dojde k indikaci nekompatibility datového modelu, bude tento problém řešen smluvní cenou.

Při odřeknutí objednané konzultace či jiné práce, méně než 24hodin před jejím započetím, je objednateli účtován stornovací poplatek ve výši 50% z ceny objednávky (minimálně 1 hodina práce).