Zásady pro použití souborů cookies

Na tomto místě vás informujeme o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím těchto internetových stránek poskytnout.

1) Funkce a použití cookies
Cookies jsou malé soubory, které ve vašem PC, notebooku nebo mobilním zařízení ukládá webová stránka, kterou prohlížíte. Můžeme z toho poznat např. to, zda mezi Vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke spojení, nebo který jazyk nebo jiná nastavení preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

V tzv. cookies liště, která se na Vašem prohlížeči objevila při navštívení našeho webu a v tomto článku, jsou uvedeny kategorie cookies, které používáme, a bližší informace k těmto cookies. V cookies liště můžete nastavit, s využitím kterých cookies souhlasíte a se kterými nikoliv. Takto udělený souhlas je považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve vztahu k cookies. Dále v nastavení svého PC, resp. prohlížeče, určujete, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do Vašeho koncového zařízení.

Naše webové stránky si tak můžete prohlížet i bez souhlasu s používáním souborů cookies (vyjma tzv. nutných cookies, bez kterých nemůže webová stránka správně fungovat). Tj. můžete jejich používání odmítnout a cookies také kdykoliv smazat tak, že zvolíte odpovídající nastavení na Vašem koncovém zařízení. Můžete postupovat např. takto:

a) Většina prohlížecích programů je implicitně nastavena tak, že cookies akceptujete automaticky. Toto nastavení změníte tak, že ve svém prohlížeči aktivujete nastavení “neakceptovat cookies”. Cookies, které se do Vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Podrobnosti o nastavení této funkce najdete v návodu k Vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce koncového zařízení.

b) Stejně jako používání souborů cookies je i jejich odmítnutí nebo smazání vázáno na použité zařízení a také na použitý prohlížeč. Proto musíte soubory cookie odmítnout nebo smazat pro každé Vaše zařízení a při použití více prohlížečů i pro každý prohlížeč samostatně.

Upozorňujeme Vás však, že pokud se rozhodnete nepoužívat soubory cookie, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici jen omezeně.

Funkční soubory
1) Identifikace správce a kontaktní údaje
I.S.T. spol. s r.o., se sídlem Kaštanová 1115/12, Plzeň, PSČ 326 00, IČ: 46883126 zapsané v obchodním rejstříku u KS Plzeň ze dne 17.11.1992, odd. C, vl. 2623

(dále jen „Správce“ nebo “My”). Naše kontaktní údaje: ist@istnet.cz

2) Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto informacích o ochraně osobních údajů se pokoušíme Vám vysvětlit, jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme a jak je zpracováváme.

Dovolujeme si Vás upozornit, že naše zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek se nevztahují na Vaše aktivity na webových stránkách jiných poskytovatelů nebo sociálních sítích, na které můžete přejít prostřednictvím odkazů z našeho webu. Je tedy nutno se informovat na webu poskytovatelů či webu sociálních sítí o jejich pravidlech ochrany osobních údajů a dále o tom, jakým způsobem dochází ke zpracování osobních údajů, apod.

V případě, že navštívíte náš web, zpracováváme a ukládáme určité údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému, který používáte, a další údaje, podle nastavení cookies. Pokud nám sdělíte jiné osobní údaje (např. jako součást jakékoli registrace, soutěže o ceny, kontaktního formuláře, průzkumu, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho souhlasu nebo podle platných právních předpisů), tak dochází k uchování a zpracování také těchto osobních údajů.

3) Účely použití
Osobní údaje shromážděné při návštěvě našeho webu používáme, abychom Vám umožnili co nejvyšší stupeň komfortu při jeho užívání a rovněž abychom chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání třetích osob.

Pokud nám další osobní údaje sdělíte (např. jako součást jakékoli registrace, soutěže o ceny, kontaktního formuláře, průzkumu, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho souhlasu nebo podle platných právních předpisů), využíváme tyto údaje pro dané účely, pro které nám z Vaší strany byly sděleny a dále pro účely správy zákazníků a v případě potřeby pro účely plnění smlouvy, a to vždy v rozsahu, který je k tomu potřebný.

Dovolujeme si Vám sdělit, že nemáte zákonnou ani smluvní povinnost sdělovat nám své osobní údaje. Je ovšem možné, že některé funkce našeho webu závisí právě na předání a zpracování Vašich osobních údajů. Pokud nám v těchto případech své osobní údaje nesdělíte a my je nemůžeme z tohoto důvodu zpracovat, může to mít za následek, že tyto funkce webu nebudou dostupné nebo budou fungovat jen omezeně.

4) Právní základ zpracování
Sdělujeme Vám, že Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na některém z níže uvedených právních základů (právních titulů):

a) Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, tedy tento souhlas představuje právní základ pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).

b) Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy s Vámi, tak právním základem je právě takové plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR).

c) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nutné pro splnění našich právních povinností, jsme k tomu oprávněni na základě právního titulu plnění právní povinnosti, jež se na nás vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení GDPR).

d) Dále můžeme zpracovávat některé osobní údaje za účelem výkonu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f ) nařízení GDPR. Oprávněnými zájmy jsou zejména: zachování funkčnosti našich systémů IT, ochrana právních nároků, apod. V těchto případech Vám svědčí námitka proti zpracování (viz níže).

5) Vymazání Vašich osobních údajů
Sdělujeme Vám, že Vaše osobní údaje vymažeme bezodkladně poté, co pomine účel, pro který jsme údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení Evropské unie nebo ČR či některého jiného členského státu Evropské unie, které se na nás vztahují.

6) Předávání osobních údajů třetím osobám. Sociální pluginy
Na našem webu nepoužíváme tzv. „Sociální pluginy“ sociálních sítí, jako např. Facebook, Twitter a Google+.

7) Vyhodnocování uživatelských dat; používání analytických nástrojů
Nepoužíváme žádné analytické nástroje třetích stran pro vyhodnocování uživatelských dat.

Používání souborů cookies třetími stranami – poskytovateli služeb můžete spravovat i deaktivovat na následující webové stránce: youronlinechoices.com

8) Způsob a zásady zpracování osobních údajů
Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaných společností. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeným způsobem. Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše údaje, které spravujeme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob.

Prohlašujeme, že veškeré zpracování osobních údajů subjektu údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí subjektu údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

9) Další informace o zpracování osobních údajů
Souhlas s uchováním osobních údajů je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Můžete požádat správce o informaci o zpracování svýchosobních údajů a správce případně správcem pověřený zpracovatel, je povinen vám tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud zjistíte, že správce či příjemce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce na jeho výše uvedené adrese o vysvětlení; dále můžete požadovat, aby správce odstranil či zajistil odstranění u příjemce takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude vaše žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce údajů této žádosti, máte právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem. Postup podle věty první nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.