Logistický sklad (rozšiřující modul)

Úvod

Modul (plugin do Helios iNUVIO) je určen pro sledování procesů spojených s logistickými sklady, kde provozovatel za určitých finančních podmínek poskytuje skladovací plochy svým klientům a není přímým majitelem skladovaného zboží. Modul umožňuje řešit několik základních způsobů logistického skladování :

 1. Pronájem pevné plochy za paušální poplatek
 2. Pronájem dynamického obsazení skladovací plochy
 3. Vzájemná kombinace obou typů pronájmů

Při skladování se klade důraz na práci s lokacemi (umístěním) a variantností způsobu vyskladnění konkrétního zboží (FIFO, LIFO, expirace zboží). Skladované zboží nemá žádnou účetní hodnotu a o stavu skladu se neúčtuje. Každý pohyb na skladě se eviduje v těchto jednotkách :

PJ … přepravní (obalová) jednotka (pro komunikaci s modulem Přepravní služby) – povinně
SJ … skladovací (obalová) jednotka – podklad pro fakturaci – povinně
EJ … evidenční jednotka – podklad pro inventury – povinně
MJ … manipulační jednotka – minimální jednotka pro manipulaci se zbožím, podklad pro inventury – nepovinně

Smlouvy

Smlouva je základní stavební jednotkou systému a definuje :

 1. Vztah mezi provozovatelem logistického skladu a klientem
 2. Skladovací a finanční podmínky pro určitou skladovanou množinu zboží
 3. Některé implicitní hodnoty

Klient může mít v systému definováno více smluv !

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo smlouvy … jednoznačný identifikátor smlouvy. Jedná se o numerický identifikátor s maximální délkou 15 číslic. Číslo je přiřazováno automaticky (poslední smlouva + 1)

Datum pořízení … datum zavedení smlouvy do systému (předvyplní se aktuální datum)

Platí do … maximální platnost smlouvy

Klient … vazba na číselník organizací v HeOr.

Kontrakt … číslo, pod kterým je smluvní vztah evidován na straně klienta

Typ odbavení … způsob procesního odbavení skladu pomocí čteček ČK

Preference při výdeji … definuje způsob, jakým se má řídit výdej při shodě hlavního kritéria, daného Expedicí. Standardně se systém chová tak, že se snaží vydat zboží jedním výběrem (hledá nejmenší možný rozdíl mezi uloženým a požadovaným množstvím k výdeji = upřednostňuje množství před pořadím lokací). Tímto parametrem lze systém ovlivnit tak, aby upřednostnil pořadí lokací před optimálním množstvím (např. pro optimalizaci trasy pohybu obsluhy)

Striktní dodržení datumové preference … systém nedovolí výdej, pokud v rámci FIFO/FEFO apod. našel sice konkrétní zboží, ale další omezující podmínky (výdej ucelené palety apod.) nedovolí pokračovat v expedici

Vypnout kontrolu lokací při naskladnění … kompletní vypnutí kontroly omezení lokací při naskladnění přes systém

Automatické operace

Generovat umístění při uložení nové položky dokladu … v okamžiku uložení položky příjemky systém automaticky dohledá vhodné umístění a vygeneruje příslušný záznam do pohybů na lokacích

Generovat připojené služby a obaly při uložení nové položky dokladu … v okamžiku uložení položky dokladu se automaticky (pokud je u zboží nebo kategorie zboží nadefinováno) vygenerují související služby a/nebo obaly

Generovat připojené služby a obaly u korekčních dokladů … automatické generování služeb a/nebo obalů lze u korekčních dokladů zakázat (doporučeno)

Uvolňovat SJ při výdeji … po odebrání poslední EJ resp. MJ z daného pohybu na lokaci dojde k automatickému „uvolnění“ zbytkové SJ

Implicitní hodnoty

Skupina formulářů … při tisku nad doklady vázanými k této smlouvě se budou formuláře automaticky filtrovat na tuto skupinu (lze využít v případě, že není vhodné nastavit jediný implicitní formulář)

Implicitní formulář příjemky/po realizaci/položky … formulář, který se bude implicitně tisknout v daném přehledu při stisknutí klávesy F8

Implicitní formulář výdejky/po realizaci/položky … formulář, který se bude implicitně tisknout v daném přehledu při stisknutí klávesy F8

Skupina exportů/importů … při zvolení akce Export/Import nad doklady vázanými k této smlouvě se budou exporty/importy automaticky filtrovat na tuto skupinu

Implicitní PJ, EJ, MJ, SJ … implicitní jednotky, které se uplatní při ručním zadávání karty zboží a/nebo při importech

Přepočet PJ-SJ, SJ-EJ, EJ-MJ … implicitní přepočty, které se uplatní při ručním zadávání karty zboží a/nebo při importech

Editace dokladů

Zakázat editaci PJ,EJ,MJ,VC, pořadí položky … při editaci položky dokladu jsou tyto atributy povoleny/zakázány

Fakturace

Řada FAV … číselná řada pro generované faktury

Typ fakturace … způsob fakturace za skladování pro tuto smlouvu

Středisko … středisko logistického skladu

Měna … měna, v které jsou fakturovány služby plynoucí z této smlouvy

Logistika2PS

Údaje významné pouze pro případ napojení na modul Přepravní služby (konzultujte s dodavatelem)

Emailová komunikace

Implicitní emailové adresy, při automatickém odesílání dokumentů přes emailového klienta.

Ceníky

Definice cen pro fakturaci služeb, které vyplývají z této smlouvy.

Pro konkrétní službu v daném období musí být zaveden pouze jeden ceník !

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ … jakým způsobem se daný ceník uplatní v systému

Jednotkový … ceník je určen pro fakturaci paušálů

Denní zůstatek SJ … ceník je určen pro fakturaci denních stavů SJ

Služba … ceník je určen pro fakturaci doprovodných služeb, spojených s doklady

Sazba za lokaci … ceník je určen pro fakturaci obsazenosti lokací (nerozeznává se absolutní velikost obsazení lokace, ale pouze stav, že zboží daného klienta na lokaci leží. Tato fakturace je dynamická, protože realizace dokladů budoucích může ovlivnit historické stavy a je nutné pečlivě zvážit její využívání.)

Denní zůstatek EJ … ceník je určen pro fakturaci denních stavů EJ

Sazba za příjemku … fakturuje se za každou příjemku, přijatou do systému v daném období

Sazba za výdejku … fakturuje se za každou výdejku, přijatou do systému v daném období

Externí fakturace … zcela individuální možnost fakturace (konzultujte s dodavatelem)

Služba … vazba na službu, pod kterou bude daná položka fakturovaná

Popis … libovolný text, který se přenese na fakturu

Skladovací/Evidenční jednotka … údaj dostupný při fakturaci za denní zůstatky nebo pro jednotkové úkony

Druh pohybu … údaj dostupný u ceníku Služba. Definujete, zda se má služba uplatnit při příjmu a/nebo výdeji

Předgenerovat do nového dokladu … pokud údaj zaškrtnete, tato služba se bude automaticky generovat při ručním založení nového dokladu (pokud doklady do systému vstupují přes EDI, je nutné tato EDI rozhraní upravit doplněním funkce pro předgenerování služeb).

Rekalkulace po realizaci dokladu podle … pokud uvedete (není), systém rekalkulaci provádět nebude a očekává ruční zadání hodnoty. Pokud vyberete jiný způsob rekalkulace, systém při realizaci dokladu hodnoty automaticky přepočte. POZOR !!! Pokud doklad znovu odrealizujete a změníte některé hodnoty, které mají vliv na rekalkulaci, musíte hodnotu služeb opravit ručně !!!

Přepočítávací jednotka … podle jaké jednotky se má rekalkulace po realizaci provést.

Platí od a Platí do … platnost daného ceníku

Ceny

Seznam sazeb. Vývoj sazeb může mít progresivní resp. degresivní tendenci.

Výjimky

Seznam výjimek k danému ceníku. Výjimka může být uplatněna pouze na určité množství a pouze v určitém období. Výjimka se definuje pevnou sazbou resp. procentuálním zvýšením resp. snížením sazby.

Lokace

Tento seznam je přístupný pouze pro ceník typu Sazba za lokaci. Každá lokace může být pouze na jednom ceníku daného klienta.

Paušály

Paušální fakturované částky (pronájem stálé plochy apod.)

Povolené ČK

Seznam povolených rozsahů ČK pro dané období (pokud je může klient definovat). Využívá se především pro kontrolu při zpracování SSCC pro konkrétního klienta a není vyžadován. Pokud je uveden, předpokládá se, že jej využijí UP pro odbavení procesů (viz Typy odbavení).

Zboží

Konkrétní zboží může být pouze na jediné smlouvě daného klienta. Všechny služby spojené s tímto zbožím (skladování, manipulace apod.) se budou oceňovat prostřednictvím ceníků uvedených na této smlouvě.

Karta zboží definuje základní vlastnosti a chování skladovaného zboží v systému.

Karta zboží je pevně vázána ke smlouvě, která definuje finanční podmínky skladování !

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ … způsob chování systému k danému zboží :

 1. Opakované … zboží má opakovaný charakter, tzn. že budeme sledovat jeho stav na skladě
 2. Jednorázové … zboží proteče systémem jako jedinečný kus (např. pro komunikaci s přepravními službami HeOr se nadefinuje jedna karta zboží /např.sběrné zboží/ pod kterou budou protékat všechny zásilky)
 3. Obal … jedná se o popis sledovaného obalu

Expedice … způsob výdeje zboží

 1. FIFO … zboží je vydáváno z lokací podle nejstaršího datumu příjmu
 2. LIFO … zboží je vydáváno z lokací podle nejmladšího datumu příjmu
 3. FEFO … zboží je vydáváno podle nejstarší expirace zboží
 4. Bez preference datumu

Rezerva (ve dnech) … údaj, kterým lze korigovat datum expirace tak, aby sestavy odhalily včas zboží, kterému končí expirační doba. Tento údaj NEMÁ vliv na odbavení zboží.

Kategorie zboží … zboží patří do popsané kategorie zboží – podle kategorie lze definovat určité hromadné vlastnosti (specifikace umístění, připojené obaly a služby, rychloobrátkovost apod.)

Podléhá celnímu řízení … pokud je tento údaj nastaven, dojde při naskladnění tohoto zboží automaticky k zamčení pohybu na lokaci (umístění), kam bylo zboží umístěno

Číslo zboží … identifikace zboží v systému (může obsahovat libovolné alfanumerické znaky) – povinný údaj. Tento údaj se prioritně uvádí v ČK zboží

Popis1, popis2 … slovní popis zboží (popis1 = povinný údaj)

Klient … vlastník zboží (je implicitně definován přiřazenou smlouvou)

Externí číslo … identifikace zboží na straně klienta (pokud je odlišné od čísla zboží)

EAN zboží … EAN zboží

Seskupení … pomocný údaj, který umožňuje při tisku skladových dokladů volit pořadí tisku jednotlivých řádků (např. u automotive)

Přepravní jednotka … definuje implicitní jednotku pro komunikaci s modulem Přepravní služby

Přepočet PJ-SJ … koeficient přepočtu z přepravní na skladovací jednotku (předvyplní se podle konfiguračních konstant ze smlouvy) – jinými slovy vyjadřuje, kolik SJ je umístěno na 1 PJ

EAN PJ … EAN přepravní jednotky (pro potřeby odbavení)

Skladovací jednotka … definuje jednotku, pomocí níž se dané zboží skladuje (paleta, metr čtvereční, objemová jednotka, paletové místo apod.) a podle níž se provádí fakturace klientovi – povinný údaj

SJ počet … koeficient, který navýší implicitně fakturovaný počet SJ (implicitně=1) a který může např. vyjadřovat "obtížnost" skladování apod.

Stohovatelnost … koeficient, který provádí denní dynamickou optimalizaci obsazenosti skladu pro dané zboží při fakturaci

Přepočet SJ-EJ … koeficient přepočtu ze skladovací na evidenční jednotku (předvyplní se podle konfiguračních konstant) – jinými slovy vyjadřuje, kolik EJ je umístěno na 1 SJ

Evidenční jednotka … definuje jednotku, podle níž je možné provést fyzickou inventuru daného zboží – povinný údaj

EJ minim.počet … minimální hlídané množství

EJ hmotnost … hmotnost zboží v evidenční jednotce (např. pro výpočet manipulací apod.)

EJ cbm … objem zboží v evidenční jednotce

EJ ldm … plošné obsazení v evidenční jednotce

EJ hodnota + měna … hodnota zboží v evidenční jednotce v dané měně (implicitně tuzemská měna)

Přepočet EJ-MJ … koeficient přepočtu z evidenční na minimální manipulační jednotku – jinými slovy vyjadřuje, kolik MJ je umístěno na 1 EJ

EAN EJ … EAN evidenční jednotky (pro potřeby odbavení)

Manipulační jednotka … definuje minimální manipulační jednotku, kterou lze odebrat z evidenční jednotky

MJ btto … hmotnost zboží v manipulační jednotce

Přepočet MJ-EJ … koeficient přepočtu z manipulační na evidenční jednotku (lze definovat pouze v případě, že není vyplněn koeficient přepočtu EJ-MJ) – jinými slovy vyjadřuje, kolik EJ je umístěno na 1 MJ

EAN MJ … EAN manipulační jednotky (pro potřeby odbavení)

EAN PJ, EJ a MJ je určen pro správnou identifikaci zboží při odbavení, pokud např. obal a jednotka má rozdílnou identifikaci

Aktivní … zboží je aktivní a lze ho naskladňovat a vyskladňovat

Zaokrouhlit SJ … pokud je tento údaj nastaven, dojde při přepočtu PJ na SJ k zaokrouhlení SJ vždy na celou hodnotu nahoru

Zaokrouhlit EJ … pokud je tento údaj nastaven, dojde při přepočtu SJ na EJ k zaokrouhlení EJ vždy na celou hodnotu nahoru

Zaokrouhlit MJ … pokud je tento údaj nastaven, dojde při přepočtu EJ na MJ k zaokrouhlení MJ vždy na celou hodnotu nahoru

Umístit jako celek … v okamžiku umístění položky příjemky systém hledá pouze lokace, kam se vejdou kompletní SJ uvedené na položce příjemky. Nedochází tedy k dělení uvedených SJ do částečně volných lokací !!!

Vydat jako celek … při výdeji se hledají pouze lokace, které obsahují konkrétně zadané hodnoty SJ, EJ a MJ na položce výdejky. Pokud není nalezena žádná lokace, zboží se nevydá. Nedochází tedy k částečným odběrům z lokací, kde figuruje dané zboží !!! Stav atributu se při ručním výdeji kopíruje do položky výdejky, kde jej lze dodatečně změnit.

Uvolnit SJ … pokud jsou z dané lokace odebrány všechny EJ a MJ, dojde automaticky k uvolnění zbytku SJ (obsluha tento stav nemusí hlídat ručně)

Automotive … zboží podléhá režimu automotive – při naskladňování resp. vyskladňování je nutné zadat další údaje (viz položky dokladů)

Vstup – hlídat šarži … při ručním zadávání položky příjemky je vyžadované zadání šarže.

Vstup – hlídat vč/sč … při ručním zadávání položky příjemky je vyžadované zadání výrobního/sériového čísla.

Podléhá celnímu řízení … při implicitním generování umístění se pohyb na lokaci automaticky zamkne.

Odkaz na obrázek … link na připojený obrázek

Připojené obaly

Při příjmu a/nebo výdeji daného zboží lze nadefinovat seznam obalů, které jsou s touto operací spojeny. V okamžiku evidence pohybu daného zboží na příjmovém nebo výdajovém dokladu se pak do příslušného dokladu tyto obaly předgenerují a obsluha jejich počet a složení může libovolně modifikovat.

Připojené služby

S každým pohybem zboží jsou spojeny určité skladové operace, které lze předem definovat (manipulace, fóliování apod.). Tato záložka je pak určena pro operace spojené právě a pouze s touto kartou zboží.

Čárové kódy

Čárové kódy pro dané zboží lze rozdělit na dvě kategorie :

 1. ČK, pod kterým bude dané zboží identifikováno na vstupu při snímání ČK pomocí čteček – má zaškrtnuto pole Identifikační
 2. alternativní ČK, pod kterými identifikuje zboží příjemce (slouží pouze pro tiskové výstupy) – může jich být více (jsou odlišeny přímo přidělenou organizací) a nemohou mít zaškrtnuté pole Identifikační

Identifikační čárový kód pro vstup musí být jediný a slouží pro fyzické načítání zboží na vstupu i výstupu ze skladu (má přednost před číslem zboží) !!!

Pro jednoho příjemce musí existovat pouze jediný alternativní výstupní ČK !!! Při tisku výstupních formulářů se alternativní ČK dohledává nejdříve podle shody s příjemcem, následně se hledá bez uvedené organizace typu neidentifikační. Pokud není nalezen ani jeden, bere se standardní identifikační ČK.

Varianty

Definice variant tohoto zboží. Pokud je tento seznam definován, jsou při příjmu a výdeji daného zboží varianty vyžadovány.

Alternativní PJ

Zde lze uvést alternativní přepravní jednotky pro toto zboží. Přepočítávací koeficienty jsou vztaženy ke stejným EJ, MJ a SJ, které jsou uvedeny záložce Definice jednotek.

Popis nadstandardních funkcí

Hromadné změny

Tato operace umožňuje hromadné nastavení určitých parametrů pro označenou množinu záznamů.
Generuj ČK

Po spuštění funkce musíte vybrat, z jakého údaje ve zboží se má identifikační ČK vygenerovat :

 1. z čísla zboží
 2. ze zákaznického čísla zboží
 3. z SKP

Následně systém načte z Nastavení parametrů přednastavený druh ČK (implicitně CODE128) a vygeneruje do seznamu ČK ke zboží příslušný záznam.

Pouze tento ČK je od tohoto okamžiku aktivní !

Umístění zboží na lokacích

Zobrazí se všechny pohyby na lokacích, které souvisí s daným zbožím.

Export/Import

Lze zvolit importní formát, který zajistí načtení sortimentu z externího zdroje (např. soubory xls, txt atd.)

Příjemky

Doklady, které slouží pro evidenci skladovaného zboží na straně vstupu do skladu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Druh …identifikace druhu dokladu (implicitně se předvyplní Příjem)

Číslo dokladu …číslo příjemky – generuje se na základě zvolené číselné řady příjemek. Pokud je u zvolené řady vyplněna i smlouva, dojde k předvyplnění odkazu na smlouvu a klienta do hlavičky příjemky

Datum dokladu …datum vzniku příjemky

Datum realizace …datum realizace dokladu – došlo k zápisu položek dokladu do stavu skladu

Vstupní zóna …označení vstupní zóny, kam se má zboží složit před fyzickým zaskladněním (údaj není povinný). Při zadávání jednotlivých položek dokladu je hlídána kapacita vstupní zóny a při přeplnění je obsluha upozorněna výstražnou ikonkou a červeným zvýrazněním překročených hodnot v dolní části hlavičky dokladu. Tato výstraha ale nijak neomezuje, pouze upozorňuje.

Stav …stav, v jakém se příjemka nachází (tato hodnota je přístupná pouze ve stavu Otevřený)

 1. Otevřený … doklad je plně přístupný k editaci, jednotlivé položky dokladu ještě neovlivnily stav skladu (implicitní hodnota)
 2. Realizovaný … položky dokladu ovlivnily stav skladu a zboží je fyzicky umístěno. Pokud je stav ručně nastaven na Realizovaný, dojde při ukládání dokladu k automatickému doplnění datumu realizace

Datum realizace se doplní podle údaje v datumu dokladu, ne podle dne, kdy jste změnili stav !!!

Smlouva/kontrakt…odkaz na příslušnou smlouvu

Klient …Vlastník skladovaného zboží – má vliv na filtr zboží při zadávání pohybů dokladu (je přístupná vazba na číselník organizací v HeOr)

Odesílatel …Odesílatel zboží – evidenční charakter (je přístupná vazba na číselník organizací)

Dopravce…Dopravce, který zboží dovezl na sklad – evidenční charakter (je přístupná vazba na číselník organizací)

Řidič…Jméno řidiče – evidenční charakter

SPZ Tahač…Poznávací značka tahače – evidenční charakter

SPZ návěsu/přívěsu…Poznávací značka návěsu a/nebo přívěsu – evidenční charakter

Code nakl./vykl….Označení, pod kterým daný dopravce zboží složí na skladě – evidenční charakter

Objednávka…Číslo externího dokladu

Faktura…Číslo externího dokladu

Dodací list…Číslo externího dokladu

Doklad klienta…Číslo externího dokladu

Fakturováno k…Datum, ke kterému byla daná příjemka fakturovaná

Seznam událostí…Nevyužito

Celkem PJ, SJ, EJ, MJ…Sumační hodnoty z položek dokladu

Položky dokladu

Každá položka příjemky definuje druh a počet přijímaného zboží na sklad. S každou položkou jsou spojeny pohyby na lokacích kam se dané zboží umístilo. Tyto pohyby na lokacích se generují :

 1. automaticky po uložení položky dokladu (lze vypnout v konfiguraci) – tím se vlastně okamžitě blokuje místo pro příjem zboží na dané lokaci
 2. ručně přes funkci Generuj umístění nad označenými položkami dokladu – využívá se při manuálním zaskladnění na subjektivně zvolenou lokaci

S jednou položkou dokladu může být svázáno více pohybů na různých lokacích. Záleží na obsazenosti jednotlivých lokací, množství přijímaného zboží v položce dokladu a nastavení atributu Umístit jako celek v položce dokladu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Zboží …identifikace přijímaného zboží. V tomto okamžiku je přístupné pouze zboží, jehož vlastníkem je klient, uvedený v hlavičce příjemky (do položky dokladu zaznamená i odkaz na smlouvu, se kterou je dané zboží svázáno). Po výběru zboží se automaticky doplní některé údaje (název PJ,SJ,EJ,MJ, počty SJ,EJ,MJ v přepočtu na jednu PJ) apod.

Popis…doplní se popis zboží podle kmenové karty – lze ale i modifikovat přímo v položce dokladu

Varianta…údaj je přístupný pouze v okamžiku, kdy jsou u dané karty zboží definovány varianty

!!! Pokud je zboží typu automotive jsou přístupné následující údaje !!!

Car set…sada

VIN…VIN kód karoserie

Sequence…číslo sekvence

Back flush ident….identifikace dílu pro zpětný reporting

Počet PJ…implicitně se nastaví na 1. Uvádí počet přepravních jednotek, které jsou naskladňované. Po změně tohoto údaje se provede přepočet na nové množství SJ, EJ a MJ podle definice v kartě zboží.

Počet EJ…počet evidenčních jednotek, v kterých se zboží sleduje z pohledu inventurního stavu – hodnota nesmí být nulová !

Btto [kg]…celková btto hmotnost naskladněného zboží (předvyplní se podle hmotnosti EJ v kartě zboží a počtu EJ na položce dokladu)

Netto [kg]…celková netto hmotnost naskladněného zboží (předvyplní se podle hmotnosti EJ v kartě zboží a počtu EJ na položce dokladu)

Objem…celkový skutečný objem naskladněného zboží (předvyplní se podle objemu EJ v kartě zboží a počtu EJ na položce dokladu)

Tlačítko Přepočet podle karty zboží…dojde k tvrdému přepočtu a dosazení hodnot btto, netto a objemu podle karty zboží. Využije se především při dodatečných ručních zásazích do počtu jednotek.

Počet MJ…počet minimálních manipulačních jednotek – hodnota nesmí být nulová

Počet SJ…počet skladových jednotek, které příjímané zboží obsadí. Tato hodnota může být i nulová (zboží se naskladní na již obsazené místo)

Umístit jako celek…viz karta zboží

Výrobní číslo…výrobní číslo naskladněného zboží (pokud jej chcete evidovat). Jestliže jej uvedete, předpokládá se, že počet EJ bude korigován na hodnotu 1

Datum expirace…pokud má být zboží expedováno na základě datumu expirace, je tato položka přístupná a je nutné ji vyplnit

ČK položky…ČK dané položky dokladu (pokud je uveden) – POZOR, zadání této hodnoty lze vynutit tím, že do příslušné smlouvy vložíte záznam pro Akceptovatelné ČK

Šarže…šarže dané položky dokladu

Prefer.sekce umístění…obsluha může ručně vybrat preferovanou sekci, kam se má zboží umístit (není to přímo konkrétní lokace)

Vydáno z lokace…u příjemky NEVYUŽITO

Datum odbavení…datum a čas odbavení dané položky dokladu pomocí čteček ČK

Datum expedice…kontrolní datum, který lze využít při kontrolním odbavení finálního vyskladnění (standardně se nijak nevyplňuje)

Pořadí…pořadí položky na příjemce (předvyplňuje se automaticky)

Položka dokladu – tlačítko Připojené obaly

Tento seznam se předvyplní podle toho, jak máte nadefinované připojené obaly v příslušné skupině zboží a/nebo na kartě zboží. Vygenerovaný seznam je samozřejmě možné upravit.

Položka dokladu – tlačítko Připojené služby

Tento seznam se předvyplní podle toho, jak máte nadefinované připojené služby v příslušné skupině zboží a/nebo na kartě zboží. Vygenerovaný seznam je samozřejmě možné upravit.

Popis nadstandardních funkcí

Umístění položky

Zobrazí se seznam pohybů lokací, kam se umístilo zboží z této položky dokladu. Pokud je seznam prázdný, je nutné zboží umístit manuálně. Abyste mohli tento formulář opustit, musí souhlasit součet jednotlivých množství ze všech uvedených pohybů lokací s odpovídajícím množstvím na položce příjemky. Pokud chcete tuto "rovnováhu" vědomě porušit, lze toto okno opustit pomocí kombinace kláves CTRL+DEL. O tomto rozhodnutí je pak zapsán záznam do protokolu s uvedením, kdo a kdy tuto rovnováhu porušil.

Rychlé ruční umístění

Pro rychlé umístění celého množství na jedinou lokaci.

Připojené služby

Zobrazí se seznam připojených služeb k této položce. Tento seznam vznikne buď automaticky na základě předdefinovaných služeb v kartě zboží nebo příslušné kategorii zboží, či ručním zadáním.

Připojené obaly

Zobrazí se seznam připojených obalů k této položce. Tento seznam vznikne buď automaticky na základě předdefinovaných obalů v kartě zboží nebo příslušné kategorii zboží, či ručním zadáním.

Sdružený obal

Označené položky dokladu lze sdružit na jeden společný obal, který může být určitého druhu a počtu a určitého označení. Sdružený obal lze využít při tříděném tisku příjemky apod.

Odpojení ze sdruženého obalu

Označené položky dokladu lze "vyndat" ze sdruženého obalu

Přesun položky na jiný doklad

Označené položky dokladu lze přesunout na jiný doklad bez nutnosti mazání a opětovného zadávání záznamů.

Generuj umístění

Tato funkce je přístupná pouze v okamžiku, kdy v konfiguraci není nastaven parametr "Generovat umístění při uložení nové položky dokladu". Používá se při řízeném naskladnění nebo při naskladňování na jedinou vyhovující lokaci s dostatečnou kapacitou (plocha apod.).

Vazba na prvotní doklad

U příjmu není povolena.

Výdej z položky příjemky

U příjmu není povolena.

Rozpad položky podle EJ

Na základě zadaného zboží a množství EJ dojde k vygenerování odpovídajícího množství položek dokladu. Funkce najde uplatnění především v případě, že klient avizuje velké množství jednodruhového zboží bez udání SSCC. SSCC se pak načítá až v okamžiku fyzického naskladnění pomocí čteček ČK (jedná se klientské SSCC, ne vlastní polepování !!!).

Připojené obaly

Tento přehled zobrazí seznam všech připojených obalů spojených s tímto dokladem :

 1. spojené pouze s dokladem
 2. spojené s některou resp. některými položkami dokladu

Připojené služby

Tento seznam se předvyplní podle toho, jak máte nadefinované připojené služby v příslušné skupině zboží a/nebo na kartě zboží. Vygenerovaný seznam je samozřejmě možné upravit.

Popis nadstandardních funkcí

Položky dokladu

Zobrazí se seznam položek označeného dokladu.

Přepnutí stavu Otevřeno/Realizováno

Po spuštění dojde ke změně stavu nad označenými doklady. Stav se změní pouze v případě, kdy součet jednotlivých množství z položek dokladu odpovídá součtům množství ze všech souvisejících pohybů lokací !!!

Pokud doklad přechází do stavu Realizovaný :

 1. doplní se i datum realizace
 2. projdou se všechny pohyby lokací související s dokladem a kompletně uvolněné lokace se označí příznakem "Vše odebráno"
 3. pokud je na SQL definována UP se jménem "dbo.hpi_log_dok_afterrealizace", je tato UP spuštěna s parametrem "id" dané příjemky
  pokud je definován exportní skript typu "Příjemka – realizace", dojde k jeho spuštění
Zaskladnění zásilek

Funkce slouží pro propojení s modulem Přepravní služby. Zobrazí se seznam ještě nenaskladněných zásilek z implicitně nastaveného skladového místa. Po výběru zásilky (zásilek) dojde k vygenerování příjemky, přičemž každá položka příjemky reprezentuje jednu zásilku. Pro správnou činnost této funkce je nutné mít nastavené údaje v Možnosti/Konfigurační konstanty/Logistika-SBS.

Přehled požadavků na zaskladnění

Funkce slouží pro propojení s modulem Přepravní služby. Zobrazí se seznam všech zásilek z implicitně nastaveného skladového místa.

Stav skladu

Funkce spustí standardní přepočet stavu skladu pro určitého klienta k zadanému datumu.

Tisk formulářem

Slouží pro tisk pomocí ručně zvoleného formuláře. Má význam pouze v případě, že je na smlouvě spojené s danou příjemkou nadefinovaný implicitní formulář pro tisk příjemky. Jinak má totožnou funkci jako standardní tisk (F8).

Zařazení dokladu do procesů

Pomocí této funkce lze rychle předat vybrané položky dokladů do procesního odbavení skladu.

Generování korekčního dokladu

Systém automaticky vydá všechny položky dokladů, kde byly vydány všechny EJ (EJ=0), ale MJ a SJ nejsou nulové

Export/Import

Zobrazí se seznam povolených export/importů. Po zvolení jednoho z nich se provede export/import příjemky/příkazu k naskladnění.

Metodika obsazení lokací při příjmu

V závislosti na konfiguraci se pohyby na umístěních generují :

 1. automaticky a/nebo
 2. ručně

V obou případech se vezme zboží a množství z dané položky dokladu a systém dohledá všechny lokace,

kam lze danou položku umístit.

 1. Jsou vyloučeny všechny lokace, které :
  • jsou vyčleněné pro jiného klienta nebo
  • jinou kategorii zboží nebo
  • pro jiné zboží nebo
  • pokud mají nastavenou homogenitu obsazení a již obsahují jiné zboží nebo
  • nevyhovují ručně zadané preferované sekci
  • a které v případě požadavku zaskladnění jako celku (tzn, že položku nelze dělit) nemají dostatečnou kapacitu.
 1. Vybrané lokace se přetřídí podle sloupce “Pořadí“ (pokud není v lokaci uvedeno jinak, tak se jedná o název lokace).
 2. Následně systém zafunguje tak, že se prioritně snaží naskladnit na jeden zátah, hledá tedy lokaci, kam by se mu zboží vešlo najednou.
 3. Pokud celé množství na položce “umoří“ kapacita prvního nalezeného umístění, vygeneruje se jeden pohyb. Pokud zvolené umístění nepokryje celé množství z položky, obsadí se více pohybů na lokacích v daném pořadí. V případě, že požadované zaskladňované množství je vyšší než kapacita všech umístění, která vyhovují omezením, dojde k automatické korekci množství na položce a pohyb je obarven červenou barvou. Obsluha musí následně provést ruční zásah a synchronizaci množství na položce a na pohybech.

Tato operace může být kritická a proto doporučujeme mít v přehledu umístění jednu lokaci, která má dostatečnou kapacitu a nemá žádná omezení na umístění libovolného zboží. Kapacita tohoto bezpečnostního umístění musí být větší 9 999 999 SJ, aby na ní bylo umístěno zboží pouze v případě nouze (jinak by se na ní umisťovalo zboží jako na jakoukoliv jinou lokaci) a označení by ji mělo zařadit na konec seznamu standardních lokací.

Po vygenerování pohybů na umístění obsluha může provést případnou korekci, přemístění apod. Je nutné si uvědomit, že do okamžiku realizace příjemky mají tyto pohyby pouze charakter blokování místa (pokud by se mezi tím zboží vydávalo, těchto pohybů si systém zatím nevšímá). Po realizaci příjemky dojde k fyzickému umístění zboží a následné výdeje s tímto umístěním již kalkulují.

Proces naskladnění
[[Soubor:Logistika – prijem.gif]]

Výdejky

Doklady, které slouží pro evidenci vyskladnění zboží na straně výstupu ze skladu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Druh …identifikace druhu dokladu (implicitně se předvyplní Výdej)

Číslo dokladu …číslo výdejky – generuje se na základě zvolené číselné řady výdejek

Datum dokladu …datum vzniku výdejky

Datum realizace …datum realizace dokladu – došlo k zápisu položek dokladu do stavu skladu

Výstupní zóna …označení výstupní zóny, kam se má zboží složit před fyzickým vyskladněním (údaj není povinný). Při zadávání jednotlivých položek dokladu je hlídána kapacita výstupní zóny a při přeplnění je obsluha upozorněna výstražnou ikonkou a červeným zvýrazněním překročených hodnot v dolní části hlavičky dokladu. Tato výstraha ale nijak neomezuje, pouze upozorňuje.

Stav …stav, v jakém se výdejky nachází (tato hodnota je přístupná pouze ve stavu Otevřený)

 1. Otevřený … doklad je plně přístupný k editaci, jednotlivé položky dokladu ještě neovlivnily stav skladu (implicitní hodnota)
 2. Realizovaný … položky dokladu ovlivnily stav skladu a zboží je fyzicky vydáno. Pokud je stav ručně nastaven na Realizovaný, dojde při ukládání dokladu k automatickému doplnění datumu realizace

Datum realizace se doplní podle údaje v datumu dokladu, ne podle dne, kdy jste změnili stav !!!
Klient …Vlastník skladovaného zboží – má vliv na filtr zboží při zadávání pohybů dokladu (je přístupná vazba na číselník organizací)

Příjemce …Příjemce zboží – evidenční charakter (je přístupná vazba na číselník organizací)

Dopravce…Dopravce, který zboží vyzvedl ze skladu – evidenční charakter (je přístupná vazba na číselník organizací)

Řidič…Jméno řidiče – evidenční charakter

SPZ Tahač…Poznávací značka tahače – evidenční charakter

SPZ návěsu/přívěsu…Poznávací značka návěsu a/nebo přívěsu – evidenční charakter

Code nakl./vykl….Označení, pod kterým daný dopravce zboží vyzvedne na skladě – evidenční charakter

Položky dokladu

Jednotlivé položky zboží, které jsou přijímané na sklad prostřednictvím této výdejky

Každá položka výdejky definuje druh a počet vydávaného zboží ze skladu. S každou položkou je spojen konkrétní pohyb na lokaci, který se přiřadí buď ručně (obsluha přímo vybere lokaci) nebo se vybere podle typu expedice, který je dán vydávaným zbožím (FIFO, LIFO, expirace).

{{Info|S jednou položkou dokladu může být svázán pouze jediný pohyb na lokaci.}}

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo zboží …identifikace vyskladňovaného zboží. V tomto okamžiku je přístupné pouze zboží, jehož vlastníkem je klient (resp.smlouva), uvedený v hlavičce výdejky (do položky dokladu zaznamená i odkaz na smlouvu, se kterou je dané zboží svázáno). Po výběru zboží se automaticky doplní některé údaje (název PJ,SJ,EJ,MJ, počty SJ,EJ,MJ v přepočtu na jednu PJ), připojené obaly a služby apod.

Popis…doplní se popis zboží podle kmenové karty

Varianta…údaj je přístupný pouze v okamžiku, kdy jsou u dané karty zboží definovány varianty

{{Info|Pokud je zboží typu automotive jsou přístupné následující údaje

Car set…sada

VIN…VIN kód karoserie

Sequence…číslo sekvence

Back flush ident….identifikace dílu pro zpětný reporting
}}

Počet PJ…implicitně se nastaví na 1. Uvádí počet přepravních jednotek, které jsou vyskladňované. Po změně tohoto údaje se provede přepočet na nové množství SJ, EJ a MJ podle definice v kartě zboží.

Počet EJ…počet evidenčních jednotek, v kterých se zboží sleduje z pohledu inventurního stavu – hodnota nesmí být nulová !

Počet MJ…počet minimálních manipulačních jednotek – hodnota nesmí být nulová

Počet SJ…počet skladových jednotek, které se při vyskladnění zboží uvolní. Tato hodnota může být i nulová (vyskladňují se pouze EJ a MJ)

Btto skutečné [kg]…celková skutečná hmotnost vyskladněného zboží (předvyplní se podle hmotnosti EJ v kartě zboží a počtu EJ na položce dokladu)

Skutečný objem…celkový skutečný objem vyskladněného zboží (předvyplní se podle objemu EJ v kartě zboží a počtu EJ na položce dokladu)

Vydat jako celek…viz karta zboží. POZOR !!! Pokud máte tento údaj zaškrtnutý, můžete docílit porušení vyskladňovací strategie pro dané zboží.

Výrobní číslo…výrobní číslo vyskladněného zboží (pokud jej chcete evidovat). Jestliže jej uvedete, předpokládá se, že počet EJ bude korigován na hodnotu 1

Datum expirace…pokud má být zboží expedováno na základě datumu expirace, je tato položka přístupná a je nutné ji vyplnit

ČK položky…CK dané položky dokladu (pokud je uveden) – POZOR, zadání této hodnoty lze vynutit tím, že do příslušné smlouvy vložíte záznam pro "Akceptovatelné ČK" !!!

Prefer.sekce umístění…NEVYUŽITO

Vydáno z lokace…informace o lokaci, z které bylo zboží vydáno

Šarže…šarže dané položky dokladu

Datum odbavení…datum a čas odbavení dané položky dokladu pomocí čteček ČK

Pořadí…pořadí položky na výdejce (předvyplňuje se automaticky)

Popis nadstandardních funkcí

Umístění položky

U výdejky nefunkční.

Rychlé ruční umístění

U výdejky nefunkční.

Připojené služby

Zobrazí se seznam připojených služeb k této položce. Tento seznam vznikne buď automaticky na základě předdefinovaných služeb v kartě zboží nebo příslušné kategorii zboží, či ručním zadáním.

Připojené obaly

Zobrazí se seznam připojených obalů k této položce. Tento seznam vznikne buď automaticky na základě předdefinovaných obalů v kartě zboží nebo příslušné kategorii zboží, či ručním zadáním.

Připojení na sdružený obal

Označené položky dokladu lze sdružit na jeden společný obal, který může být určitého druhu a počtu a určitého označení. Sdružený obal lze využít při tříděném tisku příjemky apod.

Odpojení ze sdruženého obalu

Označené položky dokladu lze "vyndat" ze sdruženého obalu

Přesun položky na jiný doklad

Označené položky dokladu lze přesunout na jiný doklad bez nutnosti mazání a opětovného zadávání záznamů.

Generuj umístění

U výdejky nefunkční.

Výdej z položky příjemky

Pokud obsluha potřebuje nutně obejít automatický mechanismus vyskladnění, lze pomocí této funkce vydat přímo konkrétní množství ze zvolené položky příjemky.

POZOR. Ručním výběrem můžete porušit FIFO, LIFO …

Přehled vazby na prvotní doklady

Pro každou označenou položku výdejky je vygenerována informace o vazbě na příjmovou položku. Přehled je ideální pro manuální kontrolu dodržování zvoleného druhu expedice.

Rozpad položky podle EJ

Na základě zadaného zboží a množství EJ dojde k vygenerování odpovídajícího množství položek dokladu. Funkce najde uplatnění především v případě, že klient požaduje vyskladnění velkého množství jednodruhového zboží bez udání SSCC. SSCC se pak načítá až v okamžiku fyzického vyskladnění pomocí čteček ČK (jedná se klientské SSCC, ne vlastní polepování !!!).

Připojené obaly

Tento seznam se předvyplní podle toho, jak máte nadefinované připojené obaly v příslušné skupině zboží a/nebo na kartě zboží. Vygenerovaný seznam je samozřejmě možné upravit.

Připojené služby

Tento seznam se předvyplní podle toho, jak máte nadefinované připojené služby v příslušné skupině zboží a/nebo na kartě zboží. Vygenerovaný seznam je samozřejmě možné upravit.

Popis nadstandardních funkcí

Přehled položek

Zobrazí se seznam položek označeného dokladu.

Přepnutí stavu Otevřeno/Realizováno

Po spuštění dojde ke změně stavu nad označenými doklady. Pokud doklad přechází do stavu Realizovaný, doplní se i datum realizace.

Vyskladnění zásilek

Funkce slouží pro propojení s modulem Přepravní služby. Z označených dokladů se vygenerují požadavky na přepravu zboží, které se umístí do implicitního sběrného místa. Pro správnou činnost této funkce je nutné mít nastavené údaje v Možnosti/Konfigurační konstanty/Logistika-SBS.

Přehled požadavků na vyskladnění

Funkce slouží pro propojení s modulem Přepravní služby. Zobrazí obsah skladového místa SBS. Pro správnou činnost této funkce je nutné mít nastavené údaje v Možnosti/Konfigurační konstanty/Logistika-SBS.

Stav skladu

Funkce spustí standardní přepočet stavu skladu pro určitého klienta k zadanému datumu.

Kompletace sady

Funkce slouží pro tzv.kompletaci definovaných sad. Funkce se spouští nad označenou výdejkou. Po výběru zboží (kompletu), které by mělo mít v kartě zboží nadefinovanou skladbu, se provede vyskladnění komponent (vygenerují se položky do označené výdejky), z kterých se zboží skládá a zároveň se provede jeho naskladnění jako kompletu (vznikne nová příjemka). Následné vyskladnění těchto kompletů musí být provedeno standardně.

{{Info|Pro každou sadu kompletů vzniká nová příjemka.
}}

Tisk formulářem
Zařazení dokladu do procesů
Export/Import

Zobrazí se seznam povolených importů. Po zvolení jednoho z nich se provede import výdejky/příkazu k vyskladnění.

Metodika uvolnění lokací při výdeji

Při ukládání výdejky se program snaží každou položku dokladu spojit s konkrétním umístěním a uvolnit z něho požadované množství. Algoritmus podle vlastností vydávaného zboží vyhledá nejvhodnější umístění takto :

FIFO … dohledá se nejstarší pohyb na umístění pro toto zboží. Stáří pohybu se určí podle datumu příjemky, která je s tímto umístěním spojena.

LIFO … dohledá se nejmladší pohyb na umístění pro toto zboží. Stáří pohybu se určí podle datumu příjemky, která je s tímto umístěním spojena.

FEFO … dohledá se pohyb na lokaci, který má nejstarší datum expirace

Dále se systém rozhoduje podle :

ČK … pokud je ČK zadán, hledá se konkrétní umístění s tímto ČK. Pokud se nenalezne, záleží na tom, zda ve smlouvě je uveden záznam v “Akceptovatelných ČK“.

 1. je uveden AČK – nevydá se žádné zboží
 2. není uveden AČK – vydá se první zboží s libovolným ČK, které odpovídá způsobu expedice (FIFO..)

VČ, varianta, šarže (obecně hodnota) … dohledá se pohyb na lokaci, který je spojen s tímto zbožím a se zadanou hodnotou

 1. pokud je hodnota zadaná, ale není nalezena, zboží se nevydá
 2. pokud není hodnota zadaná, vydá se první pohyb zboží s libovolnou hodnotou, které odpovídá způsobu expedice (FIFO…) daného zboží

Pokud je požadován výdej celku … vyloučí se lokace s nedostatečným množstvím zboží.
Pokud položka výdejky obsahuje větší množství než lze uvolnit z daného umístění, dojde k automatickému rozdělení této položky dokladu na více položek a s nimi se pak podle stejných pravidel uvolňují další lokace. Přestože tedy obsluha zadá např. pouze jedinou položku výdejky, systém ji může podle potřeb rozdělit na více řádků. Při tisku výdejky se ale tiskne pouze jediný řádek, naopak při tisku příkazu k vyskladnění se tiskne více řádků tak, aby obsluha skladu přesně věděla, z kterých lokací se má dané zboží odebrat.

Pokud zboží nelze uvolnit ze skladu z důvodu velkého množství, které již není k dispozici, program zboží NEVYDÁ a obsluha je o této situaci informována.

Pokud zboží nelze uvolnit ze skladu z důvodu absence zboží na skladě nebo nenalezení požadovaného VČ nebo varianty nebo šarže nebo ČK, obsluha je o této situaci informována a očekává se ruční zásah !

Proces vyskladnění
[[Soubor:Logistika – vydej.gif]]

Korekční příjemky a výdejky

Tyto interní doklady jsou určeny pro vnitřní narovnání stavu skladu k určitému okamžiku a neměly by se nikdy dostat ke klientovi. Lze jimi regulovat jak fyzické množství zboží na skladě, tak i fakturaci SJ.
Pro tyto doklady je vhodné založit speciální číselné řady.

Konfigurace

Konfigurační záznam se vztahuje k celé instalaci.

Popis údajů

Maska editace lokace … touto maskou lze určit formu ručního zadávání značení lokací. Význam jednotlivých zástupných znaků je patrný z nápovědy přímo v editačním formuláři.

Oddělovač sekce … pokud jej nadefinujete, systém při ukládání automaticky oddělí od označení lokace požadované znaky před tímto oddělovačem a uloží je do pole sekce.

Typ čárového kódu … lze využít při tisku formulářů, generování ČK pro označení zboží apod.

ČK velikost fontu … hodnota definuje násobek velikosti standardního fontu čtečky ČK pro :

 • text … standardní texty
 • chyba … chybová hlášení
 • info … info o položce

Implicitní zboží pro SBS … Obecná karta zboží reprezentující všechny zásilky, které projdou skladem (překladištěm). Zásilky zaskladněné přes Přepravní služby se totiž nemohou chovat standardním způsobem, protože by stále vznikalo velké množství nových karet zboží.

SBS – Příjem …Vazba na Přepravní služby / Sběrné místo SBS, odkud lze naskladňovat zásilky.

SBS – požadavky na přepravu …Vazba na Přepravní služby / Sběrné místo SBS, kam se budou generovat požadavky na přepravu.

Číslo požadavku od a Číslo požadavku do …Číselný interval pro označení generovaných požadavků na přepravu.

Implicitní nakládka…Adresa implicitní nakládky (např. adresa skladu), kterou lze využít při tisku formulářů.

Poznámka…Libovolný text, který není standardně využíván.

SSCC – kód organizace (GS1)…Číselný kód organizace, který vám byl přidělen po registraci v systému GS1. Kód je určen pro generování a tisk vlastního SSCC značení.

Generovat SSCC kód u nového obalu…v jakém okamžiku se má generovat SSCC číslo (bližší informace viz FAQ)

Přehled obalů

Seznam karet zboží typu Obal.

Importy

Definice importů je určena pro vzájemnou komunikaci mezi externím software a modulem logistických skladů. Vzhledem k tomu, že definice importu předpokládá znalost struktury dat logistiky i importovaného souboru, doporučujeme, aby záznamy vytvářel pouze systémový administrátor nebo konzultant partnera pověřeného implementací.

Záložka – Základní informace

Modul…parametr určuje, v které části logistického modulu bude daný importní skript k dispozici

 1. Příkaz k zaskladnění – příjem
 2. Příkaz k vyskladnění – výdej
 3. Číselník zboží
 4. Příjemka – realizace … spustí se v okamžiku realizace příjemky
 5. Výdejka – realizace … spustí se v okamžiku realizace výdejky
 6. WebReport … definice zprávy pro prezentaci na WEBu

Typ souboru…způsob zpracování importního souboru

 1. xls, csv (MS Office) – zpracování prochází přes rozhraní MAPI
 2. txt, csv (MS DOS) – zpracuje se čistě jako textový soubor
 3. EDI – AVIEXP – EDI formát dodacího listu

Popis … libovolný popis importu

Smlouva … smlouva daného klienta

Klient … vazba na klienta, pro kterého se bude daný import zpracovávat

Příjemka od, do … interval, do kterého se vygeneruje importovaný doklad (význam má pouze u příkazů k zaskladnění)

Maska souborů … omezení typu souboru, který lze vybrat v dialogovém okně pro výběr importního souboru

Adresář souborů… implicitní adresář, do kterého se přepne dialog pro výběr importovaného souboru

Záložní adresář…nevyužito

Počet ignor.řádků…počet řádků, které se mají při importu vynechat (např.hlavička souboru a pod.)

Nežádoucí znaky…znaky, které je nutné při importu ignorovat

Aktivní…určuje, zda je daný importní skript aktivní resp. neaktivní, tzn.jestli je přístupný v okamžiku výběru importního skriptu při rutinním provozu

Záložka – Skript

Skript pro zpracování souboru se skládá ze tří částí :

Hlavička – např. pro deklaraci proměnných, založení nového dokladu apod. (interpretuje se 1x pro každý označený soubor)

Detail – pro zpracování položek importního souboru (interpretuje se n-krát pro každý označený soubor)

Patička – např. pro dodatečné přepočty, vrácení chyb apod. (interpretuje se 1x pro každý označený soubor)

Všechny části musí být psány v SQL jazyce kompatibilním s MS SQL Server 2000 a výše. Syntaxe ani věcný obsah není v okamžiku zadávání kontrolován. Pro dosazení reálných hodnot lze v definici použít zástupné řetězce.

Pozor, řetězce jsou case sensitive, tzn. musí se dodržovat přesná syntaxe, včetně malých a velkých písmen !!!

Hodnoty načtené z definice importu :

HIQ_RadaOd … startovní hodnota číselné řady importovaného dokladu

HIQ_RadaDo … maximální hodnota číselné řady

HIQ_CisloOrg … číslo klienta

HIQ_idSmlouvy … PK smlouvy (nepovinné)

Hodnoty získané při zpracování :

HIQ_Soubor … jméno zpracovaného souboru

HIQ_PocetZaznamu … počet načtených záznamů

HIQ_Error … chyba při zpracování

99 = fatální chyba při načítání souboru
1 = existuje záznam v error logu
Sloupce načtené z importního souboru :

HIQ_00 až HIQ_20 … obsah buněk jednotlivých sloupců

Při použití zástupných řetězců je nutné v případě řetězců použít i apostrofy. Např. pokud je číslo zboží obsaženo ve sloupci HIQ_01, musí se v okamžiku insertu do položek dokladu použít syntaxe ‚HIQ_01‘
Záložka – Potvrzení importu

Záložka se využije v případě, že chcete po úspěšném/neúspěšném importu odeslat emailovou zprávu. Zpráva se odesílá prostřednictvím implicitního emailového klienta na uživatelské stanici a je generována za každý označený importní soubor.

Popis údajů

Emailová zpráva …příznak určující, zda se má po importu odeslat emailová zpráva

Zobrazení dialogového okna … v okamžiku odeslání emailu se objeví resp. neobjeví dialog implicitního emailového klienta

Příjemce zprávy …emailová adresa příjemce zprávy

Příjemce kopie zprávy …emailová adresa pro kopii zprávy

Výraz pro předmět zprávy (SQL select) …definice předmětu zprávy v SQL jazyce kompatibilním s MS SQL 2000 a výše (platí podobná pravidla a zástupné řetězce jako u definice skriptu)

Výraz pro zprávu (SQL select) …definice těla zprávy v SQL jazyce kompatibilním s MS SQL 2000 a výše (platí podobná pravidla a zástupné řetězce jako u definice skriptu)

Následné procesy

Zde máte možnost nadefinovat procesy, které mají následovat po zpracování importního souboru.

Typy procesů :

Tisk – tisk dokladu se zadaným systémovým číslem
Generuj procesy – provede se automatický převod dokladu do procesního odbavení

Exporty

Exportní definice je určena pro generování libovolných souborů, které vychází z obsahu označených záznamů (dokladů nebo zboží).
Mechanismus zpracování využívá volání uložené procedury (UP) s názvem, který je nutné doplnit do atributu Jméno UP (včetně vlastníka – např. dbo.HPI_LOG_EXP_EDI1 apod.). K volání UP dochází nad každým označeným záznamem zvlášť. Jako vstupní parametr UP je dosazeno id označeného záznamu.

Jako výstup UP je očekáván datový tok s těmito atributy :

KLÍČ … integer … identifikátor, který případně zabezpečí spojení více záznamů do jednoho řádku výstupního souboru (např.pokud je řádek výstupního souboru delší než 255 znaků).

TEXT … varchar(255) … datový obsah v požadované struktuře

DÉLKA … integer … délka, na kterou má být atribut TEXT doplněn mezerami vpravo (uplatní se především v případě spojování více záznamů do jednoho řádku)

První věta datového toku musí obsahovat v atributu TEXT jméno výstupního souboru. Další věty obsahují jednotlivé datové záznamy (případně hlavičku).
UP, která zabezpečuje sestavení datového toku má implicitně k dispozici tyto dočasné tabulky :

#Log_Export … lze ji využít pro naplnění dat.

Atributy :

xK … integer … klíč,

xT … varchar(255) … text,

xL … integer … délka
#TabILImpErr … tabulka pro zveřejnění chyb.

Atributy :

Status … integer … závažnost chyby (1-chyba, 2-varování,3-ok)

Popis1 … varchar(200) … popis chyby

Popis2 … varchar(200) … další popis
#TabIidO … tabulka s označenými záznamy (při hromadném exportním souboru).

Atributy :

id … int … id označeného záznamu
Záložka – Základní informace

Modul…parametr určuje, v které části logistického modulu bude daný importní skript k dispozici

Příkaz k zaskladnění – příjem
Příkaz k vyskladnění – výdej
Číselník zboží
Příjemka – realizace … spustí se v okamžiku realizace příjemky
Výdejka – realizace … spustí se v okamžiku realizace výdejky
WebReport … definice zprávy pro prezentaci na WEBu
Popis … libovolný popis importu

Smlouva … smlouva daného klienta

Klient … vazba na klienta, pro kterého se bude daný import zpracovávat

Adresář souborů… implicitní adresář, do kterého se přepne dialog pro výběr importovaného souboru

Záložní adresář…nevyužito

Jméno UP … jméno volané UP

Definice sloupců…využívá se pouze u typu exportu WebReport a slouží pro definici zobrazovaných sloupců ve formě

systémové jméno
typ sloupce

{{Info|Příklad definice :
popis varchar(100), pocet numeric(15,2)…
}}

WEB identifikátor…klíčové slovo pro výběr sestavy prezentované přes službu WebReport

Všechny záznamy do jednoho souboru … informace o všech označených záznamech se generují do jednoho souboru. Pokud atribut není zaškrtnut, za každý označený záznam vzniká samostatný soubor.

Aktivní…určuje, zda je daný importní skript aktivní resp. neaktivní, tzn.jestli je přístupný v okamžiku výběru importního skriptu při rutinním provozu
Záložka – Skript

Není aktivní.

Záložka – Potvrzení exportu

Záložka se využije v případě, že chcete po úspěšném/neúspěšném exportu odeslat emailovou zprávu. Zpráva se odesílá prostřednictvím implicitního emailového klienta na uživatelské stanici a je generována za každý exportní soubor.

Popis údajů

Emailová zpráva …příznak určující, zda se má po importu odeslat emailová zpráva

Zobrazení dialogového okna … v okamžiku odeslání emailu se objeví resp. neobjeví dialog implicitního emailového klienta

Příjemce zprávy …emailová adresa příjemce zprávy

Příjemce kopie zprávy …emailová adresa pro kopii zprávy

Výraz pro předmět zprávy (SQL select) …definice předmětu zprávy v SQL jazyce kompatibilním s MS SQL 2000 a výše (platí podobná pravidla a zástupné řetězce jako u definice skriptu)

Výraz pro zprávu (SQL select) …definice těla zprávy v SQL jazyce kompatibilním s MS SQL 2000 a výše (platí podobná pravidla a zástupné řetězce jako u definice skriptu)

====Následné procesy====

Zde máte možnost nadefinovat procesy, které mají následovat po zpracování exportu.

Typy procesů :

Tisk – tisk dokladu se zadaným systémovým číslem
Generuj procesy – provede se automatický převod dokladu do procesního odbavení
====Parametry exportu====

Zde lze nadefinovat seznam paramerů, který bude uživatel přistupující přes službu WebReport muset vyplnit v okamžiku zvolení této sestavy.
{{Info|
Implicitní procedura dbo.HPI_log_2SAP_WMMBID02 je určena pro generování zprávy o vyskladnění, pokud Heliosu Orange komunikuje se systémem SAP}}

===Řady dokladů===

Zde lze nadefinovat libovolný počet číselných řad dokladů.

identifikátor číselné řady smí obsahovat pouze číslice
číselná řada může být vyčleněna určité smlouvě

Popis údajů

Druh pohybu … pro jaký druh dokladu je daná řada určena
Příjem
Výdej
Korekční příjemky
Korekční výdejky

Maska od – do … definice rozsahu číselné řady

Smlouva/Kontrakt … pokud je tento atribut vyplněn, dojde po zvolení této řady k automatickému předvyplnění údaje o smlouvě a klientovi do dokladu

Čtečky

Pokud budete odbavovat procesy prostřednictvím čteček ČK, je nutné v tomto přehledu nadefinovat všechny čtečky, které budete používat.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Stav … identifikátor přístupnosti čtečky
aktivní … čtečka je v systému přístupná
blokovaná … čtečku nelze využívat (trvale či dočasně)

Identifikace čtečky … popisný identifikátor čtečky v systému

Zaměstnanec … pokud je čtečka trvale k dispozici určitému zaměstnanci, lze zde tuto vazbu definovat (zaměstnanec se pak nemusí v odbavovacím procesu identifikovat)

TCP/IP adresa… identifikátor čtečky v systému přístupu k aplikačnímu serveru

Operativní inventura

Inventurní položky slouží pro zachycení a uchování stavu skladu konkrétního zboží v určitý okamžik. Uchování těchto stavových informací umožňuje v případě nutnosti odmazat ze systému všechny kompletně vydané pohyby na lokacích do doby této inventury (úspora dat). Inventuru lze provádět podle jednotlivých klientů. Při spuštění systému lze prostřednictvím inventurních stavů také definovat prvotní stavy.

Inventurní stavy lze získat dvěma způsoby :

ručně … obsluha zadá stavy ručně

automaticky … obsluha spustí funkci Inventura z položek dokladů
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Datum … datum inventury

Popis1… odkaz na zboží – vazba na číselník zboží všech klientů

Inv.počet EJ … inventurní (předpokládaný) počet evidenčních jednotek zboží

Korekce EJ … +/-korekce předpokládaného množství evidenčních jednotek zboží – údaj zadá obsluha ručně a vyjadřuje rozdíl proti vygenerovanému stavu, který systém zjistil z položek dokladů

Inv.počet MJ … inventurní (předpokládaný) počet min.manipulačních jednotek zboží

Korekce MJ … +/-korekce předpokládaného množství min.manip.jednotek zboží – údaj zadá obsluha ručně a vyjadřuje rozdíl proti vygenerovanému stavu, který systém zjistil z položek dokladů

Důvod korekce … obsluha může popsat důvody nesouladu předpokládaného a skutečného stavu skladu

====Popis nadstandardních funkcí====

Generuj operativní inventuru

Po spuštění akce je nutné zadat klienta a datum, ke kterému chcete inventuru generovat. Pro každou kartu zboží vznikne samostatný záznam, v němž lze případně provést korekci množství EJ a/nebo MJ.

Před spuštěním operativní inventury byste měli zkontrolovat, zda všechny doklady před požadovaným datumem jsou zrealizovány.

Uzamčení/odemčení záznamu

Tato funkce má nezastupitelný význam pouze v případě, že se po opetativní inventuře budete snažit smazat všechny historické doklady.

Zamčení totiž umožní bezpečně uchovat poslední známé stavy (samozřejmě je nutné zajistit, aby k této funkci neměli přístup všichni uživatelé), které jsou nezbytné pro budoucí inventury a stavy skladů.

====Metodika inventury skladu====

Pro inventuru platí tato omezení :

do inventurního seznamu jsou zahrnuty pouze realizované doklady

inventura se provádí pouze nad zbožím typu Opakované

fyzické inventuře podléhá pouze evidenční a manipulační množství zboží

Po zadání vstupních parametrů, tzn. datumu inventury, případně klienta, systém vyhledá poslední (nejmladší) známé inventurní stavy (pokud existují), z kterých vezme datum a množství EJ+/-korekce a MJ+/-korekce jako startovní hodnoty. Dále vyhledá všechny doklady, které spadají do období mezi poslední inventurou a zadaným datumem nové inventury. Z položek vybraných dokladů provede sumaci množství a vygeneruje nové inventurní záznamy. Tyto záznamy lze následně upravovat.

Stavy odbavení

Uživatelský seznam možných zjištěných stavů zboží při odbavování. Např.
poškozený obal
poškozený obsah
apod.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Kód … výraz, který slouží jako podklad pro ČK

{{Info|ČK stavu odbavení se skládá z řetězce <!> + kódu}}

Popis stavu … srozumitelný slovní popis stavu

Nad tímto seznamem se obvykle tiskne štítek pro skladníky, který obsahuje :

systémové řídící ČK (logování, info, storno apod.)
klientské řídící ČK (speciální kódy spojené jen s tímto klientem)
ČK stavů odbavení

{{Info|ČK stavů odbavení se obvykle snímají hned po načtení ČK zboží, údaj o stavu se pak zapíše do odpovídající položky dokladu.
}}

Typ odbavení

Seznam klientských definic procesů.

Modul implicitně rozeznává :
systémové procesy
uživatelsky definované procesy

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

HPI_LOG_ODB_PROCES … obsah tohoto atributu (číslo) upřesňuje název UP, která se volá při spuštění odbavení pomocí čteček ČK.
1-9 … vyčleněno pro systémové procedury
10 – nn … uživatelské definice

{{Info|Např. číslo 1 definuje, že se bude volat UP se jménem dbo.hpi_log_odb_proces1}}
Popis … popisná charakteristika daného procesu (např.jméno klienta apod.)

Definice UP v externí akci…vazba na Externí akci v Nástrojích přizpůsobení, kde musí být definována Externí akce s příslušnou UP. Tento atribut je přístupný pouze v případě, že se jedná o uživatelské definice.

Kategorie zboží

Kategorie zboží umožňuje seskupovat množiny zboží např.
za účelem snadnější definice omezení umístění (např.mražené zboží lze umístit jen na určité lokace)
za účelem definice společného způsobu manipulace (např.se můžou pro homogenní palety automaticky generovat připojené služby v podobě manipulace za hmotnost apod.)
apod.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Kategorie zboží…zkratka dané kategorie

Popis … srozumitelný slovní popis

Připojené obaly

Při příjmu a/nebo výdeji dané kategorie zboží lze nadefinovat seznam obalů, které jsou s touto operací spojeny. V okamžiku evidence pohybu daného zboží na příjmovém nebo výdajovém dokladu se pak do příslušného dokladu tyto obaly předgenerují a obsluha jejich počet a složení může libovolně modifikovat.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Druh pohybu… při jakém druhu pohybu se má připojený obal generovat
Příjem
Výdej
Příjem i výdej

Pořadí… definice pořadí v seznamu připojených obalů

Připojený obal…vazba na kartu obalu

Počet… násobek generovaných obalů (implicitně 1)

Evidenční číslo … nevyužito

Vztaženo k … počet vygenerovaných obalů závisí na počtu
(není) … uplatní se pouze atribut Počet
PJ z položky dokladu x Počet
SJ z položky dokladu x Počet
EJ z položky dokladu x Počet
MJ z položky dokladu x Počet

Připojené služby

S každým pohybem kategorie zboží mohou být spojeny určité skladové operace, které lze předem definovat (manipulace, fóliování apod.).

Jednotky

Seznam jednotek tvoří jeden ze základních stavebních kamenů systému. Se správnou definicí jednotek stojí a padá celá funkce logistického skladování. Proto věnujte tomuto seznamu velkou pozornost !

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ … vymezuje postavení jednotky v systému
obecná … může být použita jako PJ, SJ, EJ i MJ
PJ … především pro komunikaci s modulem Přepravní služby. Tato jednotka nemá vliv na inventury ani přímé skladování, slouží pouze jako prvotní jednotka pro vzájemné přepočty (např.EUROPALETA apod.)

SJ … charakterizuje jednotku, za kterou fakturujete klientovi pevnou nebo dynamicky obsazenou plochu skladu (např.METR ČTVEREČNÍ, PALETOVÉ MÍSTO apod.)

EJ … slouží především jako jednotka, která vyjadřuje primární fyzicky sledované množství zboží na skladě a je významná pro inventury (např.KARTON apod.)

MJ … slouží především jako jednotka, která vyjadřuje sekundární fyzicky sledované množství zboží na skladě a je významná pro inventury (např.KUS apod.)

Jednotka … zkratka jednotky

Popis… slovní popips jednotky
{{Info|Implicitně se počítá s tím, že EJ obsahuje několik MJ, ale lze definovat i obrácený vztah. Vždy záleží na vašem klientovi, jakým způsobem budete zboží naskladňovat a vyskladňovat
}}

Lokace

Lokace (umístění) je fyzické označení pro místo, kde je uloženo konkrétní zboží. Pro unifikaci označování lokací je vhodné použít v rámci jednoho skladu šablonu (masku) definovatelnou v Konfiguraci. Lokace mohou být struktuovány od úrovně jedna lokace=jedna SJ až po úroveň jedna lokace=mnoho SJ v libovolných kombinacích.

Př.
A1.0001 … kapacita 1 SJ

A1.0101 … kapacita 100 SJ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Lokace … čtyři libovolné alfanumerické řetězce, které se spojí a vytvoří jediný řetězec označující danou lokaci. Toto označení je implicitně využito pro chronologické vzestupné řazení lokací.

Typ … typ lokace
skladovací – lokace určené pro fyzické skladování zboží

vstupní resp. výstupní – lokace určené pro nachystání resp. vychystání zboží před fyzickým naskladněním resp. vyskladněním

dočasná … využívá se při odbavení pomocí čteček ČK

rampa … místo pro přistavení vozidla

předávací … předávací místo mezi dvěma lokacemi
Počet … kapacita lokace ve SJ

Skladovací jednotka … vztah na konkrétní SJ, která bude na tomto umístění skladována

Homogenní obsazení …tímto parametrem lze řídit homogenitu obsazení lokace. Pokud je tento údaj nastaven, lze na tuto lokaci umístit pouze jeden druh zboží (druh se řídí zbožím, které je spojeno s prvním dílčím umístěním na tuto lokaci a obsazení lokace jiným zbožím je možné až po jejím úplném vyprázdnění). Tento parametr najde uplatnění pouze u lokací s větší kapacitou než 1 SJ.

Pickovací lokace …parametr ovlivňuje prioritu lokace při naskladnění a vyskladnění a je nadřízen alfanumerickému řazení lokací podle parametru "Třídění". Při naskladnění odsouvá lokaci na konec vybraných lokací a naopak při vyskladnění přesouvá lokaci do popředí vybraných lokací (podle vyskladňovací strategie).

Karanténní lokace …parametr umožňuje automatické zamčení pohybu zboží (lokace) při naskladnění nebo přeskladnění na tuto lokaci

Sekce … označení, pod kterým můžete sdružovat libovolný počet lokací (implicitně se předvyplní podle prvního řetězce z označení lokace)

Pořadí…je určeno pro změnu chronologického řazení lokací (pokud nastane tento požadavek). Na základě pořadí se generuje atribut Třídění, který má tyto varianty :

pokud je uvedena sekce + pořadí … pořadí se uvažuje v rámci sekce
pokud není uvedena sekce, ale pouze pořadí … pořadí se uvažuje globálně v rámci všech lokací

Max.zatížení[kg] …pokud je tento údaj vyplněn, má vliv na zaskladňovací proces a omezuje přetížení dané lokace – při naskladňování se eleminují všechny lokace, kde zadaná hodnota v kg je nižší než btto hmotnost položky dokladů

{{Info|Atribut Přepočtené zatížení v kg je určen výhradně pro externí řešení. Pokud je tato hodnota vyplněna, preferuje se před hodnotou v atributu Max.zatížení !!! Pokud ji tedy doplňujete, je nutné případně respektovat podmínku, že u nulových hodnot by měla být vyplněná hodnota ve stavu NULL – čímž zajistíte, že se uplatní hodnota z Max.zatížení. }}

Předávací lokace … využívá se pro odbavení pomocí čteček ČK pro nasměrování obsluhy na předávací místo (např. při dělbě naskladnění mezi "vidle" a automatický zakladač)

Klient … pokud je tento údaj vyplněn, je tato lokace striktně vymezena pro skladování zboží pouze tohoto klienta

Kategorie zboží … pokud je tento údaj vyplněn, je tato lokace striktně vymezena pro skladování zboží této kategorie

Zboží … pokud je tento údaj vyplněn, je tato lokace striktně vymezena pro skladování pouze tohoto zboží

====Popis nadstandardních funkcí====

Přehled obsazení lokací

Je zobrazen přehled aktuálního obsazení lokací.

Přehled obsazení sekcí

Je zobrazen grafický přehled aktuálního obsazení sekcí.

Uzamčení/odemčení lokace

Prostřednictvím tohoto parametru lze celou lokaci zamknout, tzn. že na ní nelze zaskladnit resp. z ní nelze vyskladnit. Tento zámek je automaticky virtuálně přenesen na všechny pohyby spojené s touto lokací !

POZOR !!! Zámek má vyšší prioritu než způsob expedice (FIFO, …) !!!

Generování lokací

Podle zadaných parametrů se vygeneruje seznam lokací, čili není nutné je zadávat jednotlivě ručně.

Hromadné změny

Pomocí této funkce lze hromadně změnit některé parametry u označených lokací.

Pohyby na lokacích – umístění položek příjmových dokladů

Pohyb na lokaci vzniká v okamžiku, kdy se umístí položka příjemky (buď ručně nebo automaticky). Přehled pak zobrazuje všechny dílčí pohyby na příjmech spojené s jednotlivými lokacemi.
Např. s lokací A1.00001 tedy mohu mít spojen libovolný počet příjmů různého zboží, v různém množství.
Na druhé straně pak s každým pohybem na lokaci mohu mít spojeno více pohybů na výdeji, což znamená, že jeden pohyb na lokaci může umořit více položek výdejek.
Vztah příjem-pohyb na lokaci-výdej charakterizuje následující obrázek :

[[Soubor:Logistika – P2V.gif]]
Díky této vazbě máte kdykoliv přehled o tom, kde se pohybovalo dané zboží jak na vstupu, tak uvnitř skladu a následně i na výstupu (zelená přerušovaná čára).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Vše odebráno ()…z tohoto pohybu na lokaci již byly všechny jednotky EJ, MJ a SJ odebrány.

Zámek … Zámek lze nastavit dvěma způsoby :

ručně přes funkci "Zámek"

automaticky – přebírá se nastavení parametru "Zboží podléhá celnímu řízení" z karty zboží
Pokud je pohyb uzamčen, nelze z něho vydat zboží !!!

Počet EJ … počet umístěných EJ

EJ k dispozici () … počet disponibilních EJ

Počet MJ … počet umístěných MJ

MJ k dispozici () … počet disponibilních MJ

Počet SJ … počet obsazených SJ

SJ k dispozici () počet disponibilních SJ
{{Info|
() Parametr se nastavuje automaticky a obsluha jej nemá možnost měnit

() Údaj je automaticky přepočítán v okamžiku realizace dokladu a obsluha jej nemá možnost měnit

}}

====Popis nadstandardních funkcí====

Zámek

Lze uzamknout konkrétní pohyb lokace – nelze z něho vydat zboží. Samotná lokace zůstává přístupná jak pro zaskladnění, tak pro vyskladnění, které nesouvisí se zamčeným pohybem.

POZOR !!! Zámek má vyšší prioritu než způsob expedice (FIFO,…) !!!

Přemístění na jinou lokaci

Pomocí dialogového okna lze ručně zcela nebo částečně přemístit EJ, MJ a SJ na jinou lokaci.

Aktuální stav k dispozici

Informace o "umořených" výdejích z aktuálního pohybu lokace.

Údržba na lokacích

Systém vyhledá všechny pohyby lokací, kde počet SJ, EJ a MJ klesl na nulu a označí je příznakem Vše odebráno

Inventurní protokol

Inventurní protokoly jsou prvotně určeny pouze pro odbavení inventury prostřednictvím čteček ČK a zachycují teoretický stav skladu pro určitého klienta k určitému okamžiku. Protokoly lze kdykoliv po fyzické inventuře smazat.

Mohou blíže specifikovat množinu zboží k inventuře podle :

určité smlouvy

konkrétního zboží

sekce umístění

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo dokladu…jednoznačný identifikátor inventurního protokolu (součást přihlašovacího ČK)

Začátek…začátek inventury (automaticky se doplní v okamžiku vygenerování položek inventury)

Konec…konec inventury (doplní se v okamžiku, kdy kterákoliv čtečka, přihlášená k této inventuře, načte kód typu konec dokladu)

Stav…stav protokolu

pořízeno – implicitní stav
zahájeno – v okamžiku vygenerování položek protokolu
ukončeno – načtení ČK pro ukončení dokladu

Číslo smlouvy…bližší specifikace (omezující podmínka) vybraného zboží, které bude podléhat inventuře – nepovinné

Číslo organizace…číslo klienta, pro kterého se bude inventura vykonávat – povinný údaj

Číslo zboží…inventura bude probíhat pouze pro toto zboží – nepovinné

Sekce…sekce, kde se bude daná inventura vykonávat – nepovinné

Zadávané jednotky…lze vybrat jednotku, kterou má obsluha čtečky povinnost zadávat při inventuře. Standardní odbavovací proces se na tuto hodnotu ptá automaticky (u uživatelských procesů je nutné tento parametr ošetřit individuálně). Hodnota se ukládá do atributu "Načteno".

Poznámka…libovolná poznámka, která se vztahuje pouze k tomuto protokolu

====Popis nadstandardních funkcí====

Položky

Zobrazí se přehled vygenerovaných položek označeného inventurního protokolu.

Generuj inventurní protokol

Podle parametrů v hlavičce označeného inventurního protokolu se vygenerují položky inventury.
====Metodika inventury skladu přes inventurní protokoly====

Před spuštěním inventury doporučujeme všechny doklady zrealizovat !}}

Zavede se hlavička inventurního protokolu a doplní se klient.

Pokud vznikl požadavek na omezení množiny zboží pro inventuru, doplní se další údaje (smlouva a/nebo zboží a/nebo sekce)

Hlavička protokolu se uloží

Nad uloženou hlavičkou protokolu se spustí funkce Generuj položky inventury (v případě, že protokol je ve stavu "pořízeno", lze generování položek provádět opakovaně)

Vzniknou položky protokolu, kam se zařadí pouze zboží odpovídající omezením zadaným v hlavičce

Doplní se datum zahájení inventury a stav se převede do "zahájeno"
Vytištěný inventurní protokol musí dostat každý pracovník, který se inventury zúčastní

Postup čtení ČK :

každý účastník inventury se musí nalogovat do systému

k dané inventuře se přihlásí tím, že načte ČK inventurního protokolu

pro fyzickou inventurizaci dané položky protokolu je nutné alespoň jednou načíst ČK v tomto pořadí :
SSCC palety nebo ČK zboží
ČK lokace
(stav položky)

pokud je nalezena shoda, položka protokolu se označí přesným časem inventury

pokud není nalezena shoda, načtená kombinace se přidá do protokolu.

pokud danou kombinaci načtete znovu (např. více shodného ČK na jedné lokaci), zvýší se čítač "Načteno" v položce protokolu

po načtení ČK "Ukončení dokladu" se inventurní protokol uzavře

Fakturační stavy SJ

Fakturační stavy SJ slouží pro zachycení obsazenosti SJ v okamžiku poslední fakturace. Stavy jsou vždy děleny podle typu SJ, klienta a smlouvy !

Fakturační stavy lze získat dvěma způsoby :

ručně … obsluha zadá stavy ručně (to je nezbytná podmínka pro úspěšné spuštění první fakturace)

automaticky … obsluha spustí funkci "Generování faktur"

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Datum fakturace…datum poslední fakturace

Klient…odkaz na klienta. Po výběru klienta se případně může ještě zobrazit výběr konkrétní smlouvy (pokud jich má klient více) – vazba na číselník klientů

Počet SJ…počet SJ po poslední fakturaci

SJ…druh SJ

Korekce…+/- rozdíl počtu SJ proti vygenerovanému množství SJ (obsluha zadává ručně)

Důvod korekce… obsluha může popsat důvody nesouladu předpokládaného a skutečného množství SJ

====Metodika zjištění fakturačních stavů SJ====

Platí tato omezení :

zjištění fakturačních stavů SJ je nedílně spjato s fakturací (funkce Generování faktur)

všechny doklady v období od posledních fakturačních stavů do požadovaného datumu musí být realizované

pro požadovaný datum fakturace nesmí zatím existovat fakturační stavy
Po zadání vstupních parametrů, tzn. datumu fakturace a klienta, systém vyhledá poslední (nejmladší) známé stavy SJ (musí existovat), z kterých vezme datum a množství SJ+/-korekce jako startovní hodnoty. Dále vyhledá všechny doklady, které spadají do období mezi posledním generováním faktury a zadaným datumem fakturace. Položky těchto dokladů seskupí podle pořadového dne v měsíci, typu SJ, klienta a smlouvy. Stav SJ daného dne je dán součtem stavu SJ k půlnoci minulého dne a všech příjmů daného dne. Na základě tohoto časového sledu se následně vygenerují fakturační stavy s datumem o jeden den vyšším než konečný datum (datum fakturace), ponížené o výdeje k datumu fakturace
Časový sled obsazenosti SJ v jednotlivých dnech slouží jako přímý podklad pro fakturaci. Před samotným vygenerováním položek faktur však systém ještě stavy v jednotlivých dnech ocení prostřednictvím ceníků (zohlední i kumulace v daném dni, výjimky apod.).

Vydané faktury – logistický sklad

Seznam faktur vzniklých v modulu Logistické sklady. Faktury mohou vzniknout pouze generováním a nelze je nijak opravovat. Faktura obsahuje :

položky faktury – seznam fakturovaných služeb, který lze standardní cestou zaúčtovat

pokud je faktura spojena s fakturací denních zůstatků, obsahuje seznam, který zachycuje tyto zůstatky v časovém sledu a který může sloužit jako příloha

Pro úspěšné vyfakturování musí být splněny tyto podmínky :

Smlouva příslušného klienta

vyplněno středisko

vyplněna implicitní měna

vyplněna řada dokladů (musí být doplněn druh vstupní ceny)

Smlouva příslušného klienta / Ceníky
musí být zavedené ceníky, vztahující se k jednotlivým službám
Jednotkový ceník – pro fakturaci paušálů
Denní zůstatky – pro fakturaci dynamické obsazenosti skladu
Služby – pro fakturaci ostatních služeb (manipulace, polepování apod.)
Sazba za lokaci – pro fakturaci všech lokací, kde se zboží klienta nachází, bez ohledu na velikost obsazení lokace

Ekonomická část Helios Orange

musí existovat aktuální účetní období

řada dokladů musí mít nadefinován druh vstupní ceny
Inventury / Fakturační stavy SJ
při fakturaci denních zůstatků musí existovat záznamy o posledním fakturovaném stavu SJ pro daného klienta (buď z minulé fakturace nebo zadané ručně)

==Přehled položek všech dokladů==

Seznam položek všech příjmových i výdajových dokladů.

===Přehled připojených služeb===

Seznam připojených služeb ze všech položek dokladů.

===Přehled připojených obalů – obalové konto===

Seznam připojených obalů ze všech dokladů.

Přehled zboží

Kompletní přehled karet zboží ze všech smluv.

Procesní odbavení skladu

Procesní odbavení skladu (POS) je jedním ze základních stavebních kamenů systému.

reprezentuje snahu o striktně řízený sklad
procesy jsou reálným obrazem průběhu obsluhy skladu pomocí čteček ČK
v reálném provozu by nemělo proběhnout ani jedno načtení ČK bez odpovídajícího (předem definovaného) procesu v seznamu POS
v extrémním případě může pořadí procesů určit pořadí fyzických úkonů obsluhy skladu (pořadí lze měnit ručně pomocí funkcí Nahoru a Dolů)
chování čteček v rámci jednoho procesu určují obslužné (uživatelsky definované nebo systémové) uložené procedury (nastavují se ve smlouvě s klientem v atributu Typ odbavení)
procesy mohou vznikat :
převodem vybraných dokladů do procesů (funkce přístupná v přehledu příjemek resp.výdejek nebo přímo v POS)
jako pomocný záznam při klientských typech odbavení
ručně (doporučujeme pouze ve vyjímečných případech)
{{Info|
Proces spojený s položkou příjemky je vázán až na pohyb na lokaci. Pokud se tedy jedna položka příjemky umístí na dvě lokace, vygenerují se standardně dva procesy.
}}
{{Info|
Proces spojený s výdejem je vázán na lokaci spojenou s tímto výdejem (proti jedné položce výdejky se tedy vždy vygeneruje jeden proces)
}}

====Popis nadstandardních funkcí====
Ukončit proces

Ruční ukončení procesu. Funkci využívejte ve vyjímečných případech.

Nahoru resp. Dolů

Posun označeného procesu a zvýšení resp. snížení jeho priority.

Simulace čtečky ČK

Softwarová simulace procesu odbavení. Simulace bude funkční pouze v případě, že bude vyplněna čtečka.

Příjemka resp. Výdejka

Převod vybraného dokladu do procesů.

Přemístění

Zatím nevyužito.

Logování čteček

Seznam aktuálně přihlášených čteček čárových kódů. Pokud nemá příslušná čtečka záznam v tomto seznamu, nemůže se zapojit do procesního odbavení skladu.

{{Info|
Přihlášení, odhlášení a identifikace zaměstnance by mělo standardně probíhat přes načtení ČK v podobě :

<LIN> … přihlášení – identifikace konkrétní čtečky je automaticky předána pomocí SDserveru

<LOU> … odhlášení – identifikace konkrétní čtečky je automaticky předána pomocí SDserveru

<EMP>idzaměstnance … identifikace zaměstnance (idzamestnance je odkaz na zaměstnance do číselníku zaměstnanců v Helios Orange)
}}

{{Info|
Standardní ČK systémových kódů lze vytisknout z přehledu Konfigurace/Stav odbavení
}}

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Platí od…datum a čas přihlášení čtečky do systému

Platí do…datum a čas odhlášení čtečky ze systému

Identifikace čtečky…vazba na přihlášenou čtečku

Příjmení…vazba na zaměstnance, který s danou čtečkou pracuje

Proces příjmu přejde na…vazba na čtečku, na kterou má přejít proces příjmu v okamžiku ukončení procesu této čtečky (zatím nevyužito)

Proces výdeje přejde na…vazba na čtečku, na kterou má přejít proces výdeje v okamžiku ukončení procesu této čtečky (zatím nevyužito)

Proces přemístění přejde na…(zatím nevyužito)

STAVOVÉ ÚDAJE

Typ aktuálního dokladu…informace o aktuálně zpracovávaném typu dokladu

DOC … příjemka resp. výdejka
INV … inventurní doklad
MOV … přemístění
INF … informační režim

Stav…systémová informace

Poslední ČK…systémová informace

Poslední položka…systémová informace
====Popis nadstandardních funkcí====

Procesy

Aktuální seznam všech procesů v systému.

==Připojení čteček k modulu Logistické sklady==

modul podporuje výhradně on-line připojení čteček
na čtečce je instalován speciální klient (SDClient, který závisí na značce čtečky) a komunikace mezi čtečkou a modulem probíhá prostřednictvím systému SDServer (aplikační server pro čtečky). Dodavatelem je firma GATEMA s.r.o. Boskovice.
přenos informací mezi SDServerem a modulem logistických skladů probíhá přes společnou uloženou proceduru na MS SQL serveru (nastavuje se v konfiguraci SDServeru, standarně je její název dbo.HPI_LOG_ODB_Proces)

===Systémová procedura dbo.HPI_LOG_ODB_Proces===

Hlavní standardní systémová UP pro komunikaci s aplikací SDServer. Procedura má tyto vstupní parametry :

@BC … nvarchar(200) … čárový kód načtený pomocí čtečky ČK.

Systémově jsou ošetřeny tyto hodnoty :
NULL … parametr nabývá hodnoty NULL při prvním přihlášení čtečky k SDServeru. UP automaticky založí záznam do logování čteček (chová se jako kód <LIN> pro čtečku s označením @identifikator).
<LIN> … zahájení činnosti čtečky s označením @identifikator
<LOU> … ukončení činnosti čtečky s označením @identifikator
<EMP>idZamestnanec … změna přihlášeného zaměstnance
<DOC>idDoklad … zahájení (resp. přechod na) odbavení konkrétního dokladu
<INV>idDoklad … zahájení konkrétní inventury
<MOV> … zahájení přeskladnění (přemístění)
<INF> … zahájení resp.ukončení informačního módu
<END> … ukončení odbavení aktuálního dokladu

Očekávaná standardní syntaxe pro odbavení konkrétního procesu :
<P>idProces … identifikace procesu (propojení čtečky na konkrétní proces) – může to být cokoliv, co dokáže identifikovat proces v rámci daného dokladu
<Z>cislozbozi … identifikace zboží podle čísla zboží
<L>idLokace … identifikace umístění
<!>idStavOdbaveni … identifikace styvu odbavení
<X> … storno posledního procesu

{{Info|
V okamžiku, kdy dojde k úspěšnému spárování čtečky s procesem, spustí se systémová resp. klientská obslužná procedura s názvem dbo.HPI_LOG_ODB_ProcesX, kde X je typ odbavení, uvedený v konkrétní smlouvě.

Popis parametrů klientské obslužné procedury
@bc … NVARCHAR(50) … řetězec, odečtený pomocí čtečky ČK
@idctecka … INTEGER … vazba na čtečku, která daný řetězec posílá
@idctelo … INTEGER … vazba na záznam v logování čteček
@akt_iddoklad … NVARCHAR(100) … vazba na aktuálně odbavovaný doklad
@vystup … NVARCHAR(50) output … řetězec, který je vrácen do čtečky
@chyba INTEGER output … úroveň případné chyby

}}

{{Info|
Proces umožňuje kdykoliv přerušit odbavení jednoho dokladu a přejít na doklad jiný pouhým načtením ČK druhého dokladu. K odbavení původního dokladu se obsluha vrátí načtením ČK prvního dokladu.
}}
@identifikator … nvarchar(20) … identifikátor čtečky. Tento identifikátor musí být definován :
na SDServeru
v konkrétním SDClient
v seznamu čteček v Logistické sklady/Konfigurace/Čtečky
Výstupní select z obslužné procedury musí mít jediný záznam s těmito sloupci :

@vystup … nvarchar(250] … řetězec, který se objeví na obrazovce čtečky ČK (např.ZADEJTE LOKACI, ….)

@identifikator… nvarchar(20) … identifikátor čtečky

@velikost_fontu … integer … velikost fontu, kterým se zobrazí řetězec @vystup

====Systémová procedura dbo.HPI_LOG_ODB_Proces1====

Očekávaná sekvence ČK

identifikace dokladu (ČK uvedený na příkazu k naskladnění resp. vyskladnění)
opakovaně
identifikace konkrétního zboží (přímo ČK štítku při vlastním polepování, SSCC nebo ČK zboží apod.)
(identifikace stavu odbavení v případě poškození apod.)
identifikace kam se zboží ukládá resp. odkud se zboží vydává (pro verifikaci)
identifikace dalšího dokladu, přechod na jiný doklad, ukončení odbavení dokladu apod.

====Systémová procedura dbo.HPI_LOG_ODB_Proces2====

Očekávaná sekvence ČK

identifikace dokladu (ČK uvedený na příkazu k naskladnění resp. vyskladnění)
opakovaně
identifikace obalu (ČK z položky dokladu nebo vlastní polep)
identifikace konkrétního zboží podle čísla zboží (pro verifikaci)
(identifikace stavu odbavení v případě poškození apod.)
identifikace kam se zboží ukládá resp. odkud se zboží vydává (pro verifikaci)
identifikace dalšího dokladu, přechod na jiný doklad, ukončení odbavení dokladu apod.
Možnosti hardwarového propojení
[[Soubor:Logistika – ctecky.gif]]

Schéma softwarové komunikace
[[Soubor:Logistika – SDServer.gif]]

===Instalace SDServer a SDClient===

(Převzato z instalačního popisu firmy GATEMA s.r.o.)

A) SDServer

Aplikační server pro řízení terminálů (určeno pro Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2000 a novější).

Licence této aplikace prověřuje v databázi Helios Orange, zda 0-tá organizace má
odpovídající IČO

1. Nakopírujte adresář SDServer na počítač, který bude určen k řízení terminálů (např. C:\Program Files\SDServer)

2. Z tohoto nového umístění spusťte program SDServerMn.exe .

3. Na spodní liště vedle hodin se zobrazí ikonka SD Server.

4. Pomocí místní nabídky této ikonky (pravá myš) spusťte akci SD Server – Správce.

5. Při prvotním spuštění budete informováni o nutnosti konfigurace SD Serveru.
zvolte menu Možnosti-Nastavení komunikace.
v sekci SQL vyplňte požadované údaje o připojení k databázi programu Helios Orange
ostatní položky můžete nechat na defaultních hodnotách
zvolte menu Možnosti-Instalace služby – Přidat do systému (tuto operaci může provést pouze uživatel s vyšším oprávněním – doporučujeme tedy pod aministrátorským účtem).
pomocí boční záložky Role přejděte do konfigurace rolí. Podle potřeby založte odpovídající počet záznamů. U každé role je nutné pomocí lokální nabídky Konfigurace provést konfiguraci parametrů.
pomocí boční záložky Uživatelé přejděte do definice uživatelů. Podle potřeby založte odpovídající počet záznamů.

6. Spuštění či zastavení řídící služby terminálů je možné provádět přímo na zástupné ikonce SD Serveru vedle hodin.

7. V místní nabídce ikonky naleznete akce Spustit/Zastavit. – Proveďte spuštění.

8. Na záložce Terminály můžete následně sledovat stav jednotlivých teminálů.

B) SDClient

Tenký klient pro terminály.

1. Do tereminálů Unitech nakopírujte adresář SDClient.
2. Před kopírováním proveďte editaci souboru SDClient\client.txt.
v tomto souboru nastavete IP adresu počítače, kde poběží SDServer – Aplikační server.(jedná se o položku IP=xxxxx)
dále pak nastavte jméno terminálu. Jedná se o položku User=xy (xy by měl být název uživatele zadaného v bodu A5).
ostatní položky doporučujeme neměnit.

3. Následně v terminálu spusťte aplikaci SDClient\SDClient.exe.

Popis parametrů pro komunikační UP XY

1. Po prvotním přihlášení:

EXEC XY NULL, JmenoTerminalu

2. Po načtení čárového kódu

EXEC XY CarovyKod, JmenoTerminalu

3. UP vrací

SELECT CoZobrazit, JmenoTerminalu, VelikostFontu

FAQ

===Jak mám postupovat při spuštění modulu===

Pro úspěšnou implementaci systému je nezbytné nastavit některé parametry v konfiguraci a naplnit základní číselníky.

Pro nejjednodušší implementace stačí v první fázi :

Konfigurace … nastavit masku pro editaci kódu lokace (umístění)
číselník Jednotky … rozmyslet a zavést základní jednotky
číselník Řady dokladů … zevést alespoň jednu řadu pro příjemky a jednu řadu pro výdejky

Lokace … rozmyslet a doplnit označení lokací (při odbavování pomocí čteček ČK je nutné lokace vytisknout a fyzicky je polepit) – samozřejmě je vhodné vycházet z nákresu skladu

Smlouvy … zavést smlouvy všech klientů, pro které skladujete
číselník Ceníky … doplnit základní číselník pro denní zůstatky a případně pro služby spojené se skladováním. Pokud nebudete fakturovat nebo se skladováním nebudou spojené žádné služby, není nutné tento číselník doplňovat.
číselník Zboží … doplnit všechny karty zboží, které skladujete

Při odbavování pomocí čteček ČK je dále nutné

Konfigurace
číselník Čtečky … doplnit identifikace všech čteček, které v systému budou pracovat
číselník Stavy odbavení … doplnit a vytisknout štítek pro skladníky

Smlouvy … pro každou smlouvu doplnit, případně definovat způsob odbavení

Nainstalovat SDserver a SDClient

Při fakturaci

Smlouvy … doplnit Středisko, měnu a číselnou řadu FAV
číselník Ceníky … doplnit příslušné ceníky (případně nové služby)

Fakturační stavy SJ … doplnit počáteční stavy SJ jednotlivých klientů k fakturaci
{{Info|
Nastavení počátečních stavů

Počáteční stavy skladu je optimální vygenerovat prostřednictvím příjmových dokladů. Záměrně hovoříme o tom, že dokladů může být více, protože při odbavování typu FIFO resp. LIFO je nutné vygenerovat tolik příjemek, kolik je mezních datumů pro dodržení tohoto odbavení (rozhodující datum je v hlavičce dokladu). U odbavení prostřednictvím expirace lze vygenerovat jedinou příjemku, protože datum expirace je součástí položky dokladu.
}}

===Lze zobrazit okamžitý stav skladu ?===

Zachycení stavu skladu konkrétního klienta k určitému okamžiku lze zobrazit v přehledu dokladů. Tento přehled má virtuální charakter, tzn. že se uchovává pouze poslední zobrazený seznam, který se po definici nových kritérií přepíše.

Přehled zachycuje pouze stav skladu v EJ a MJ, přičemž význam jednotlivých sloupců je :

Jednotky EJ resp. MJ … popis

Realizované … součet jednotek z realizovaných dokladů

K příjmu … součet jednotek z nerealizovaných příjemek (připraveno k příjmu)

K výdeji … součet jednotek z nerealizovaných výdejek (připraveno k výdeji)

Popis nadstandardních funkcí

‚Přepočet stavu skladu‘

Spuštění této funkce zajistí přepočet stavu skladu podle zadaných kritérií. Je nutné zadat mezní datum, ke kterému danou inventuru chcete zobrazit. Pokud nezadáte klienta, spočte se stav pro všechny karty zboží !

Metodika výpočtu stavu skladu

systém vybere všechny karty zboží, které vyhovují omezujícím podmínkám, které zadá obsluha v dialogovém okně
pro vybrané karty se zjistí poslední známý inventurní stav (Inventura/Operativní inventury)
napočtou se realizované resp. nerealizované příjmy a výdeje pro každou vybranou kartu zboží, které mají datum vyšší než poslední datum operativní inventury (pokud existuje)
===Jaký je rozdíl mezi operativní inventurou a stavem skladu ?===

Operativní inventura … vypočte stav skladu pouze z realizovaných dokladů a tyto stavy uloží jako stavové hodnoty pro budoucí inventury apod.

Stav skladu … vypočte stav skladu k určitému okamžiku z realizovaných i nerealizovaných dokladů a tyto stavy mají pouze informativní charakter.
===Co je to GS1 ?===

Informace o sdružení získáte na [http://www.gs1cz.org www.gs1cz.org]

===Může skladník sám vytvářet nový doklad přímo na čtečce ČK ?===

Vzhledem k tomu, že se jedná o striktně řízený sklad, musí standardně doklad existovat již před tím ,než skladník začne odbavovat (standardně je první ČK, který načítá, ČK dokladu).
{{Info|Klientské odbavovací UP však můžete navrhnout i tak, aby bylo umožněno skladníkovi i založit nový doklad apod. Problém ale budete mít v případě, že skladník bude muset zadávat pomocí čtečky numerické hodnoty (počty balení apod.).}}

===Jak nastavit automatické generování SSCC ?===

SSCC čísla se generují pouze z pohledu vaší organizace (ne v zastoupení vašeho klienta).
Pokud potřebujete generovat SSCC čísla logistických jednotek, je tedy nutné se zaregistrovat na portálu GS1, kde dostanete přidělený jedinečný identifikátor, který bude součástí každého generovaného SSCC čísla. V modulu logistických skladů je pak nutné :

v konfiguraci uvést identifikátor firmy GS1
v konfiguraci nastavit, při jakém skladovém pohybu se má SSCC číslo automaticky generovat
při příjmu
při výdeji
při příjmu i výdeji

následně dojde k tomu, že při každém novém záznamu do připojených resp. sdružených obalů se do pole Evidenční číslo vygeneruje SSCC kód podle klíče :

SSCC = AI + SSS + CCCCCC + NNNNNNNN + K

AI = 00

SSS = identifikátor země

CCCCCC = identifikátor firmy

NNNNNNNN = pořadové číslo (podkladem je hodnota id obalu)

K = kontrolní číslice (je vypočtena z klíče SSSCCCCCCNNNNNNNN podle algoritmu modulo 10)

pro tisk SSCC šítku je možné použít standardní tiskový formulář. Pokud potřebujete vytisknout štítek s jiným uspořádáním, využijte pro generování obsahu ČK standardní uloženou proceduru s názvem dbo.HPI_LOG_SSCC_write, která má dva vstupní parametry :
id položky obalu
řetězec AI kódů oddělených čárkou (např. ‚02,37‘ – ČK bude obsahovat řídící kód pro GTIN nejbližšího nižšího balení obsaženého uvnitř logistické jednotky = EAN EJ a počet tohoto balení = počet EJ)
uložená procedura vrací dva atributy. Jeden je určen pro čitelný popis obsahu ČK (uvádí se pod ČK a AI kódy jsou pro lepší orientaci uzavřené v závorkách) a druhý je podkladem pro datový obsah ČK.

v současné době tisk ČK podporuje tyto AI (převzato z portálu GS1.CZ):
[[Soubor:Logistika – AI kody.jpg]]

===Lze automaticky odeslat vytištěný formulář na emailovou adresu ?===

Nad doklady v logistickém skladu (příjemky a výdejky) lze formulář nastavit tak, aby se po vytištění automaticky odeslal na předem připravenou emailovou adresu. Postup je následující :

Prioritně musí pro zvolený formulář existovat tzv. konfigurační záznam.
nad zvoleným formulářem vytvořte přes akci "Nastavení" implicitní konfigurační záznam, kde vyplníte "Název" a zaškrtnete pole "Tisk do souboru". Dále vyplníte :
Typ souboru … podporovaný typ je PDF nebo JPG
Cesta pro tisk do souboru … jedná se o úložiště, kam budou ukládány vytištěné soubory a odkud se budou připojovat do emailové zprávy. Je tedy nezbytně nutné, aby uživatelé měli všechna práva pro zápis a čtení (pokud je to sdílený adresář). Pokud se jedná o lokální cestu, práva obvykle není nutné řešit.

Dále je nutné přímo v editoru formuláře zajistit, aby pole "Název předmětu a souboru pro email" obsahovalo řetězec <CISDOK>. Tento zástupný řetězec zajistí, že se soubory budou ukládat pod identifikátorem čísla dokladu.

Nakonec je nutné definovat, kdo bude implicitně příjemcem emailové zprávy. Jsou dvě možnosti :
ve smlouvě na záložce "Emailová komunikace" vyplňte pole "Emailová adresa příjemce tiskových sestav" nebo
přednastavený emailový kontakt u daného klienta

{{Info|Pokud nastavíte i implicitní formulář pro tisk dokladu přímo ve smlouvě, dojde k automatickému vytištění daného formuláře do souboru (na pozadí) a jeho automatickému odeslání na nastavený emailový kontakt bez jakéhokoliv zásahu obsluhy.}}

== Submodul JDS ==
Součástí modulu Logistické sklady je submodul JDS (Jednotný distribuční systém) sloužící k centrálnímu sledování klientských objednávek skladových operací typu svoz/rozvoz. Podrobnosti k submodulu naleznete [[Logistické sklady – submodul JDS – Rozšiřující moduly|zde]].